Programska oprema komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Operacijski sistemi. Procesi, niti, razvrščanje. Vhodni-izhodne naprave in gonilniki. Hramba podatkov, datoteke, datotečni sistemi.

Medprocesna komunikacija in sinhronizacija. Pomnilnik in upravljanje s pomnilnikom.

Podatkovne baze in transakcije.

Porazdeljeni sistemi.

Virtualizacija in računalništvo v oblaku.

Metode razvoja programske opreme.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati pregled osnovnih načel in izhodišč za samostojno načrtovanje in razvoj programske opreme v komunikacijskih sistemih. Predmet vključuje področja sodobnih operacijskih sistemov, porazdeljenih sistemov, podatkovnih baz, virtualizacije in načrtovanja programske opreme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.E-izobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

 – opisati osnovne koncepte delovanja operacijskega sistema

–  razložiti atomarnost in njene aplikacije v kontekstu programske opreme in podatkovnih baz

– razviti večniten program s vzajemno izključujočim se dostopom do skupnega vira

– uporabiti različne načine medprocesne komunikacije v praksi

– oceniti primernost odločitev pri zasnovi porazdeljenega računalniškega sistema

– razložiti različne tehnike strežniške virtualizacije

Reference nosilca

  1. SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, SERNEC, Radovan, KOS, Andrej. Contextualized monitoring and root cause discovery in IPTV systems using data visualization. IEEE network, ISSN 0890-8044, Nov.-Dec. 2012, vol. 26, no. 6, str. 40-46, ilustr.
  2. STERLE, Janez, RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, KORŠIČ, Luka, KOS, Andrej, ZIDAR, Peter, VOLK, Mojca. A novel approach to building a heterogeneous emergency response communication system. International journal of distributed sensor networks, ISSN 1550-1477. [Online ed.], 2015, vol. 2015, str. 1-9, ilustr.
  3. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, ISSN 0090-6778. [Print ed.], Sep. 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208, ilustr.
  4. KOS, Andrej, PRISTOV, Damijan, SEDLAR, Urban, STERLE, Janez, VOLK, Mojca, VIDONJA, Tomaž, BAJEC, Marko, BOKAL, Drago, BEŠTER, Janez. Open and scalable IoT platform and its applications for real time access line monitoring and alarm correlation. Lect. notes comput. sci., str. 27-38, ilustr.
  5. VOLK, Mojca, FALK-ANDERSSON, Niklas, SEDLAR, Urban. How to elicit, analyse and validate requirements for a digital health solution. V: FRICKER, Samuel A. (ur.), THÜMMLER, Christoph (ur.), GAVRAS, Anastasius (ur.). Requirements engineering for digital health. Cham [etc.]: Springer. cop. 2015, str. 155-188, ilustr.

Temeljni viri in literatura

  1. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall; 3rd ed (2007)
  2. Silberschatz A, Galvin P.B., Gagne G., Operating System Concepts, 7th ed, John Wiley &Sons, New York, 2004,
  3. Bic L.F., Shaw A.C, Operating Systems Principles, Prentice Hall, New Jersey, 2003,
  4. Benvenuti C., Understanding LINUX Network Internals, O'Reilly, 2005,
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html   

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411