Proizvodnja električne energije

Opis predmeta

Energetske pretvorbe v klasičnih hidroelektrarnah, osnove hidrodinamike, osnove delovanja turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti vodnih turbin, turbinska regulacija, druga oprema hidroelektrarn, energetski potenciali vodotokov, izkoristki hidroelektrarn.

Energetske pretvorbe v klasični termoelektrarnah, osnove termodinamike, izkoristki pri pretvorbi toplotne energije v mehansko, značilnosti parnih in plinskih turbin, vpliv na okolje in sodobni pristopi k zmanjšanju emisij termoelektrarn, druga oprema termoelektrarn.

Energetske pretvorbe v jedrskih elektrarnah, osnove jedrskih reakcij, osnovni mehanizmi vzdrževanja verižne jedrske reakcije v kontroliranem okolju reaktorja, struktura in značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, ostala oprema jedrske elektrarne, zaščita pred sevanjem, problematika shranjevanja jedrskih odpadkov.

Pridobivanje energije iz alternativnih virov, osnove tehnologije, potenciali in perspektive.

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal osnovne pojme in načine energetskih pretvorb v električno energijo s klasično tehnologijo in z alternativnimi viri. Znal bo oceniti energetske potenciale primarnih virov energije za pretvorbo v električno energijo. Poznal bo osnovno zgradbo in funkcijo posameznih komponent klasičnih elektrarn in razpršenih virov proizvodnje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Študenti bo zmožen:

– ovrednotiti pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo v klasičnih elektrarnah,

– skicirati sheme procesov in glavne komponente tovrstnih objektov,

– interpretirati osnovne obratovalne značilnosti klasičnih virov električne energije,

– reševati preproste probleme na področju pretvarjanja električne energije v hidroelektrarnah, v termoelektrarnah in v jedrskih elektrarnah.

Reference nosilca

1. BRICMAN REJC, Živa, ČEPIN, Marko. Izboljšana metoda za oceno zanesljivosti proizvodnje v elektroenergetskem sistemu. Elektrotehniški vestnik, 2013, letn. 80, št. 1/2, str. 57-63.

2. ČEPIN, Marko, VOLKANOVSKI, Andrija. Nova faktorja pomembnosti v elektroenergetskih sistemih. Elektrotehniški vestnik, 2009, letn. 76, št. 4, str. 177-181.

3. GJORGIEV, Blaže, KANČEV, Duško, ČEPIN, Marko. A new model for optimal generation scheduling of power system considering generation units availability. International journal of electrical power & energy systems, 2013, vol. 47, no. 1, str. 129-139.

4. BRICMAN REJC, Živa, ČEPIN, Marko. Estimating the additional operating reserve in power systems with installed renewable energy sources. International journal of electrical power & energy systems, Nov. 2014, vol. 62, str. 654-664.

5. GJORGIEV, Blaže, KANČEV, Duško, ČEPIN, Marko, VOLKANOVSKI, Andrija. Multi-objective unit commitment with introduction of a methodology for probabilistic assessment of generating capacities availability. Engineering applications of artificial intelligence, jan. 2015, vol. 37, str. 236-249.

Temeljni viri in literatura

1. Izkoriščanje vodne energije, delovni material (Marko Čepin), 2014

2. B. Orel: Energetski pretvorniki I, Založba FER, Ljubljana 1992

3. B. Orel: Energetski pretvorniki II, Založba FER, Ljubljana 1993

4. Energija vetra in vetrne elektrarne, delovni material (Marko Čepin), 2014

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411