Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo

Opis predmeta

Osnove projektnega vodenja, cilj, faze, temeljni in specifični cilji projekta, trajanje, časovna razporeditev projekta, viri potrebni za izvedbo projekta, podatkovna baza projekta, planiranje, sledenje, predikcija, odločanje in ocenjevanje razvojno-raziskovalnih projektov, uporaba programa Super Project in/ali Microsoft Project.

Vrste teamov, značilnosti teamskega dela, vloga članov teama, tehnike in orodja za vzpostavitev teamskega dela.

Prepoznavanje in definiranje problema, iskanje možnih rešitev, izbira najboljše rešitve problema in implementacija rešitve. Ciklus reševanja problemov – simplex. Tehnike reševanja problemov: analiza problema (SWOT analiza, diagram ribja kost, ipd.); tehnike kreiranja idej za rešitve (možganska nevihta, zapisovanje idej, ipd.); tehnike izbora idej (odločitveno drevo, primerjanje po parih, ipd.).

Sistemski pristopi pri obvladovanju inovativne organizacije (analiza stanja, določanje ciljev inoviranja, izgradnja organizacijske kulture inoviranja, sistemi spodbujanja in nagrajevanja, management inovativnosti in raziskovalnega dela). Intelektualna lastnina (industrijska lastnina – patenti in modeli ter avtorske pravice; postopki za prijavo in podelitev pravic). Svetovni splet  in evropsko podporno okolje pri inoviranju in razvojno-raziskovalnem delu.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osvojitev teoretičnih osnov in prenosljivih znanj in veščin na področju projektnega vodenja, inoviranja, teamskega dela in tehnik reševanja problemov.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

– sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju managementa inoviranja, projektnega in teamskega dela

– obvladovanje raziskovalnih in razvojnih metod s področja projektnega in teamskega dela ter managementa inoviranja ter razvoj kritične in samokritične presoje,

– sposobnost uporabe znanj in veščin v praksi,

– avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju odločitev,

– sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

– poznavanje in razumevanje projektega in teamskega dela ter inovacijskih procesov,

– sposobnost za reševanje izzivov povezanih z večjo sposobnostjo projektnega in teamskega dela ter s krepitvijo ustvarjalnih in inovacijskih procesov,

– sposobnost iskanja ter uporabe novih informacij iz raznih virov, 

– razumevanje povezanosti pridobljenih znanj v organizaciji in zahtev sodobnega obvladovanja s tehnološkimi, inventivnimi, raziskovalnimi, managerskimi in pravnimi vidiki,

– razumevanje in uporaba kritične analize in razvoja ter praktične uporabe teorij v reševanju konkretnih strokovnih problemov,

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače delo, samostojno delo, delo v skupinah, primeri in analiza

Predvideni študijski rezultati

Izbrati in uporabiti ustrezne metode reševanja problemov, prepoznati ustreznost projektnega vodenja v vodenju  projektov, in uporabiti metode teamskega dela. Prepoznati koncept intelektualne lastnine in izbrati ustrezne načine varovanja.

Temeljni viri in literatura

Bajec M, Kern T, et all. Vodnik po znanju projektnega managementa, Moderna organizacija, Kranj 2007.

Likar B., Križaj D, Fatur P. Management inoviranja. 3. izdaja. Koper: Fakulteta za management, 2006.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411