Projektno vodenje

Opis predmeta

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov: cilji projekta, obseg projekta, konceptualizacija in začetno načrtovanje, pregled metod in tehnik planiranja, viri.  Vodenje projekta: analiza časovnega diagrama, optimizacija, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja IKT sistemov in storitev: življenjski cikel produkta, analiza zahtev, proces načrtovanja, modeliranje sistema in storitev, vrednotenje in estimacija rešitev. Osnove jezika UML: modeliranje procesov in sistemov. Predstavitev projekta: skupinsko delo, javno nastopanje, programska orodja za projektno vodenje. Analiza izbranih projektov s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Projektno vodenje je študentu podati znanje o projektnem načinu dela v inženirstvu s poudarkom na razvoju sistemov in storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Predmet obravnava predstavitev ideje, dokumentiranje, postavljanje zahtev in učinkovito komunikacije med sodelavci na projektu.  Pri delu se študent seznani s programskimi orodji za projektno vodenje.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni IKT projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Opredeliti značilnosti projektnega dela na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Določiti cilje in obseg projekta.

Razumeti življenjskega cikel projekta in življenjski cikel produkta.

Načrtovati in voditi projekt s pomočjo programskega orodja za projektno vodenje.

Osvojiti osnovne tehnike in veščine javnega nastopanja ter priprave predstavitev.

Temeljni viri in literatura

  1. J. T. Marchevka, Information Technology Project Management, Wiley, 4. izdaja, 2012.
  2. A. Dennis, B.H. Wixom, System Analysis and Design, Wiley, 5. izdaja, 2012.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411