Računalniška orodja

Opis predmeta

Pregled, razdelitev in načini uporabe računalniških orodij v elektroniki.

Grafično programiranje:

LabVIEW programsko okolje. Koncept programiranja v okolju LabVIEW. Tok programa in pretok podatkov. Upravljanje s spominom, učinkovitost in determinističnost izvajanja programa. LabVIEW programski elementi. Virtualni instrumenti in funkcije

Podatkovne komunikacije in sinhronizacija. Upravljanje z napakami. Vzorci načrtovanja programa. Načrtovanje podprogramov. Orodja in tehnike razhroščevanja. Povezava s fizikalnim svetom. Sistemi za zajemanje podatkov.

Simulacija elektronskih vezij:

Zasnova in zgradba programa SPICE. Programski moduli. Tekstovni in grafični vmesnik. Osnovne analize. Numerične metode osnovnih analiz. Dodatne analize v programu SPICE. Modeli in urejevalnik modelov. Modeliranje in simulacija neelektričnih sistemov. Simulacija vezij z mešanimi signali.

Načrtovanje elektronskih vezij:

Splošno o orodjih za načrtovanje tiskanih vezij.

Organizacija okolja Altium Designer. Pravila za izdelavo električne sheme. Lista povezav. Organizacija in delo s knjižnicami. Načrtovanje tiskanega vezja. Postavitve elementov in povezovanje tiskanega vezja. Avtomatsko generiranje dokumentacije. Generiranje izhodnih datotek za izdelavo tiskanih vezij.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet razvija sposobnosti za razumevanje delovanja in uporabo programske opreme pri načrtovanju in uporabi elektronskih vezij in sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Ob uspešno zaključenih študijskih obveznosti pri tem predmetu naj bi študentje bili sposobni

 • uporabljati programske pakete LabVIEW, SPICE in Altium designer v procesu načrtovanja in gradnje elektronskih naprav.

LabVIEW:

 • zasnovati rešitev preprostega programskega problema in jo implementirati v okolju LabVIEW.
 • analizirati kompleksnejši program v okolju LabVIEW in ga nadgraditi glede na zahteve.
 • izbrati ustrezno strojno opremo in zgraditi program v okolju LabVIEW za avtomatizacijo meritev.

SPICE:

 • analizirati delovanje danega analognega vezja s pomočjo analizatorja SPICE.
 • izbrati ustrezno simulacijsko metodo za dosego želenih rezultatov.
 • interpretirati dobljene simulacijske rezultate.
 • zgraditi modele za električne in neelektrične simulacije.

Altium designer:

 • načrtati shemo in tiskano vezje glede na dano predlogo z upoštevanjem dobre inženirske prakse za doseganje združljivosti vezja z veljavnimi standardi in proizvodnimi tehnologijami.
 • izdelati novo komponento in ji dodati ustrezne modele.
 • generirati ustrezne izhodne datoteke in se dogovoriti z izvajalci za proizvodnjo.

Temeljni viri in literatura

 • Jankovec M., Računalniška orodja, slikovno gradivo in zapiski predavanj, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2016.
 • Pirc M., Jankovec M., Računalniška orodja – Laboratorijske vaje, Ljubljana, 2016.
 • Youtube kanal predmeta Računalniška orodja: https://www.youtube.com/channel/UC6wYgfHCCCJ_Q_FKhDKfiTA
 • Spletna stran LabVIEW:  www.ni.com/labview
 • Spletna stran Altium Designer: http://techdocs.altium.com/
 • Spletna stran LTSpice: http://www.linear.com/designtools/software/
 • Gorup Ž., LabVIEW, Založba Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana, 2006.
 • Peršič B., Računalniška orodja, Založba FE, Ljubljana, 1998.
 • Robert H. Bishop, Learning with Labview 7 Express, Pearson Prentice-Hall Int., Upper Saddle River, NJ, USA, 2004, ISBN 0-13-117605-6
 • Tuma T., Bürmen A., Circuit simulation with SPICE OPUS : theory and practice, (Modeling and simulation in science, engineering and technology). Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2009, ISBN 978-0-8176-4866-4.
 • Laung-Terng Wang, Yao-Wen Chang, Kwang-Ting (Tim) Cheng, Electronic design automation : synthesis, verification, and test, 2009, ISBN: 978-0-12-374364-0

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411