Računalniško vodenje procesov

Opis predmeta

– Uvod v računalniško vodenje procesov, računalniki za vodenje procesov, vloga in oblike računalniškega vodenja, primeri računalniškega vodenja procesov.

– Industrijski zančni regulatorji, strojna in programska zasnova, izvedbe PID algoritma,  praktični problemi pri delovanju regulatorjev, programiranje in parametriranje zančnih regulatorjev.

– Programirljivi logični krmilniki, zgradba in funkcionalne enote, programiranje logičnih krmilnikov, standard IEC 61131-3, sekvenčni funkcijski diagram, ukazna lista, strukturiran tekst, lestvični diagram, funkcijski blokovni diagram.

– Načrtovanje logičnega in sekvenčnega vodenja, kombinacijska in sekvenčna krmilja, planiranje in izvedba projektov logičnega in sekvenčnega vodenja.

– Nadzorni sistemi, vloga in funkcije nadzornega sistema, izvedba nadzornih sistemov, programska oprema za spremljanje in nadzor, programski paketi SCADA, primeri izvedb nadzornih sistemov.

– Celovito vodenje proizvodnje, proizvodni informacijski sistemi in podatkovne baze, programska oprema za vodenje proizvodnih procesov, sistemi ERP in MES, integracija in standardizacija pri vodenju proizvodnih procesov.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predstaviti prenos znanj načrtovanja vodenja sistemov v prakso, s poudarkom na računalniškem vodenju tehnoloških procesov, podati smernice za izbiro primerne aparaturne in programske opreme, predstaviti računalniško implementacijo metod in algoritmov vodenja, predstaviti nekatera programska orodja in njihovo uporabnost pri izvedbi računalniškega vodenja, predstaviti povezavo podsistemov v celovit sistem avtomatskega vodenja.

Metode poučevanja in učenja

predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

– izbrati aparaturno in programsko opremo za izvedbo računalniškega vodenja,

– parametrirati industrijske regulacijske sisteme,

– programirati industrijske logične krmilnike,

– načrtovati programirljive krmilne sisteme za vodenje tehnoloških procesov,

– navesti značilne funkcije sistemov za spremljanje in nadzor,

– razložiti zgradbo relacijske podatkovne baze

– opisati značilno programsko opremo, ki se uporablja v proizvodnih informacijskih sistemih.

Temeljni viri in literatura

V. Logar, G. Mušič, Računalniško vodenje procesov: praktikum, 1. izd., Založba FE, 2015.

J. Stenerson: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Third Edition, Pearson/Prentice Hall, 2004.

K.-H. John, M. Tiegelkamp, IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, Second editon, Springer, 2010.

S. Strmčnik, R.Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411