Računska elektromagnetika

Opis predmeta

Osnovne enačbe elektromagnetnega polja (Maxwellove enačbe v različnih oblikah, robni in mejni pogoji, pogoji v neskončnosti, singularnosti v polju, absorbcijski mejni pogoji). Formulacije elektromagnetnih problemov. Metode za numerično reševanje elektromagnetnih problemov (metoda končnih diferenc, metoda končnih elementov, metoda robnih elementov, metoda multipolov, hibridne metode, ostale metode). Reševanje diskretiziranih sistemov enačb (dekompozicijske metode, metode konjugiranih gradientov, iteracijske metode, reševanje problemov lastnih vrednosti).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Seznanitev z numeričnimi metodami za izračun elektromagnetnih polj

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

Predvideni študijski rezultati

S pomočjo pridobljenega znanja bi študent izračunal parametre izbranega elektromagnetnega sistema

Temeljni viri in literatura

Thomas Rylander, Par Ingellstrom, Anders Bondeson: Computational Electromagnetics, Springer, 2012

Jiang-Ming Jin: Theory and Computation of Electromagnetic Fields,Wiley , 2010

Yijun Liu; Fast Multipole Boundary Element Method, Cambridge UP, 2014

Jean Van Bladel: Electromagnetic Fields, IEEE Press, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411