Radijske komunikacije

Opis predmeta

Lastnosti koaksialnih vodov. Razširjanje elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru in v prisotnosti naravnih ovir. Fresnelove cone in elipsoidi, slabljenje klinaste ovire. Meritve presiha jakosti sprejema in popačenja radijskega kanala, obravnavanje statistike presiha, verjetnosti izpada radijske zveze, raznolikega sprejema in oddaje. Toplotni šum, šumna temperatura antene, naravni izvori šuma na Zemlji in v vesolju. Shannon in zmogljivost zveze. Osnove meritev antenskih parametrov. Polarizacija elektromagnetnega valovanja in definicija polarizacije antene ter upoštevanje polarizacijske neusklajenosti v radijski zvezi. Radio frekvenčna vezja in elementi. Meritve v radijskem področju in meritve s radijofrekvenčnim spektralnim analizatorjem.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati zakonitosti radijske prenosne poti in osnovnih zakonitosti radijskega valovanja kot enega izmed delov elektromagnetnega valovanja. Predmet prikazuje fizikalne omejitve brezvrvičnih komunikacij s stališča razširjanja radijskih valov, šuma, in intermodulacijskih produktov.  Spoznavanje načrtovanja fiksnih in mobilnih radijskih sistemov na osnovi analognih in številskih modulacij. Spoznavanje radijskih merilnih postopkov, meritve spektra ter antenskih parametrov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami radijskih komunikacij, ter laboratorijske vaje, kjer lastnosti medija in anten praktično preizkusi in jih v timu rešuje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati prednosti in omejitve radijskega valovanja,

– razložiti mehanizem razširjanja radijskih valov ob prisotnosti ovir in ozračja,

– meriti signale in šum v radijskem spektru,

– meriti parametre anten (smernost, dobitek, impedanca),

– zasnovati radijsko omrežje različnih dometov,

– izračunati slabljenje radijske zveze z neposredno vidljivostjo v linearnem in logaritemskem merilu,

– izračunati zmogljivost radijske zveze.

Temeljni viri in literatura

  1. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8.
  2. Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar. Radijske komunikacije: laboratorijske vaje. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/rk_vs/gradivo/RK-VS_LaboratorijskeVaje.pdf
  3. J. Budin, Razširjanje radijskih valov, FE, Ljubljana, 1975.
  4. M. Vidmar, Sevanje in Razširjanje, Laboratorijske vaje, FE, Ljubljana 1998.
  5. Ian Robertson, Nutapong Somjit, Mitchai Chongcheawchamnan: Microwave and Millimetre-wave Design for Wireless Communications, 2016.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411