Radijski in televizijski sistemi

Opis predmeta

Teorija prenosa radiodifuznih signalov

 – Osnove kodiranja in dekodiranja signalov radiodifuznih sistemov, prenos v osnovnem pasu (preslikava kode v signal, spekter kodiranega signala, uporaba modulacijskih postopkov)

Analogni radiodifuzni sistemi

 – Radio,

 – TV (prizemna TV, kabelska TV, satelitska TV)

Digitalni radiodifuzni sistemi

 – Radio,

 – TV (prizemna TV, kabelska TV, satelitska TV)

Distribucija signala – Oddajniška infrastruktura

 – Linki

 – Distribucija signala do končnega uporabnika: Produkcijski signali

Frekvenčni pasovi radiodifuzije in značilnosti propagacije v njih

Planiranje DVB-T, DAB

 – Sheme in multiplexi

Dodeljevanje in Regulacija radijskega spektra

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen spoznavanju sistemov  in tehnologij za distribucijo radijskih in televizijskih signalov. Predmet obravnava osnovne principe analognih radijskih in televizijskih sistemov. Študentje natančneje spoznajo  digitalne radiodifuzne prenosni tehnologije in probleme, ki jih je potrebno  rešiti za zanesljiv prenos digitalne slike in zvoka. Študentje spoznajo vse tri radiodifuzne platforme; kabelsko, satelitsko in prizemno v okviru katerih je sistematično obravnavana celotna pot signala; od kodiranja v produkcijskih hišah preko izvornega kodiranja do kanalskega kodiranja in funkcionalne razlage sprejema na integriranih sprejemnikih. Predmet obravnava dodeljevanje in planiranje radijskega spektra ter standardizacijo na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu  naj bi bili študenti zmožni:

  • Opisati razloge za tehnološke specifike posameznih  radiodifuznih sistemov
  • Izračunati neto kapacitete posameznih multipleksov glede na izbrane parametre oddajanja
  • Načrtovati oz. izbrati  parametre oddajanja glede na zahteve po oddajanju različnega št. TV kanalov v različnih kvalitetah
  • Razumeti specifike načrtovanja radiodifuznega oddajanja in delitve spektra
  • Oceniti prednosti in slabosti posameznih načinov oddajanja AV vsebin od izvora do končnega uporabnika

Temeljni viri in literatura

1. Benoit Herve, Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press, Third Edition, 2008, 978-0-240-52081-0

2. E.P.J. Tozer, Broadcast Engineers's Refernece Book, 2004, 0-2405-1908-6

3. Robin Blair, Digital Techniques in Broadcasting Transmission, Focal Press (April 1999), ASIN 0240803663

4. Amitabh Kumar, DVB-H, DMB, 3G Systems and rich media aplications, Focal Press, 2007, ISBN 13: 978-0-24080946-5, ISBN 10: 0-240-80946-7

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411