Seminar iz elektroenergetike

Opis predmeta

Identifikacija problemov na področju elektroenergetike.

Zbiranje podatkov o problemih in možnih rešitvah v strokovni literaturi v knjižničnih zbirkah, v bazah podatkov na internetu, ter pri ustreznih poslovnih subjektih.

Izbira metod za reševanje problemov.

Določitev potrebnih korakov za rešitev problemov.

Preverjanje možnih rešitev problemov z uporabo pridobljenih znanj in računalniških in drugih orodij.

Izdelava in ustna predstavitev pisnega poročila o opravljenem delu.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj seminarja je študenta vključiti v raziskovalno in razvojno delo ter ga naučiti povezati in ustrezno uporabiti pridobljena strokovna znanja s področja elektroenergetike na realnih primerih. Študent si bo z izdelavo in predstavitvijo seminarja nabral izkušnje, ki mu bodo koristile pri samostojni izdelavi diplomske naloge.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarsko delo oz. laboratorijske vaje oz. mentorsko vodeno projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Študent se bo na konkretnem primeru iz prakse s področja elektroenergetike naučil:

– identificirati problem,

– poiskati razpoložljive metode in orodja za reševanje problema in jih kritično ovrednotiti,

– rešiti problem in rezultate preveriti z uporabo inženirskega znanja,

– dokumentirati rezultate v pisnem poročilu,

– ustno predstaviti rezultate in zagovarjati rešitve z odgovori na vprašanja.

Temeljni viri in literatura

  1. Adrian Wallwork, English for Writing Research Papers, Springer, 2011
  2. ČEPIN, Marko. Assessment of power system reliability. London: Springer, 2011.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411