Seminar iz elektronike

Opis predmeta

Specifikacije izdelka. Časovni in finančni plan. Uporaba računalniškega planiranja in izdelava plana. Vodenje projektov. Optimizacija časa od ideje do trga.

Zbiranje virov: strokovna literatura, internet, informacije firm. Upoštevanje varnostnih in EMC standardov. Blok shema elektronskega in programskega dela. Izbira elektronskih in mehanskih komponent vezja.

Izdelava električnega načrta s standardnim načrtovalskim programom. Lista povezav, dokumentiranje načrta.

Načrtovanje testiranja: testne točke, testna procedura, testiranje tiskanega vezja (povezave). Testirne naprave in programsko testiranje. Vrste in odpravljanje napak.

Izdelava načrta tiskanega vezja s standardnim načrtovalskim programom. Izhodne datoteke in pregledovanje vezja. Povezava načrtovalca z izdelovalcem tiskanih vezij. Tehnologije za izdelavo prototipnih tiskanih vezij.

Dokumentiranje projekta. Finančna rekapitulacija. Predstavitev projekta: izdelava predstavitvenega okolja, tehnična oprema predstavitve. Nastop pred občinstvom. Elementi govornega nastopa. Uporaba AV pripomočkov

Cilji in kompetence

Seminar združuje znanja strokovnih predmetov celotnega študija in omogoča študentu praktičen preizkus znanja v obliki lastnega načrtovanja in realizacije elektronske naprave po danih specifikacijah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Ob uspešno zaključenih študijskih obveznosti pri tem predmetu naj bi študentje bili sposobni

 • načrtati in izdelati elektronsko napravo po specifikacijah ob uporabi razpoložljive literature in združevanja znanj, pridobljenih v času študija,
 • sistematično analizirati problem in zasnovati ustrezno rešitev,
 • iskati literaturo, brati podatkovne liste elementov in načrtati shemo vezja in tiskano vezje,
 • uporabiti razna računalniška orodja za načrtovanje elektronike in mehanike,
 • izbrati ali načrtati ustrezno ohišje in uporabiti tehnologijo 3D-tiska,
 • izbirati ustrezne komponente, kontaktirati proizvajalce komponent, nabaviti komponente in izdelati tiskana vezja,
 • odkrivati napake in jih odpravljati v procesu testiranja. Pri tem se bodo uporabljali ustrezne inštrumente in orodja,
 • izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in izdelek predstaviti pred kritičnim občinstvom.

Reference nosilca

 1. MATIČ, Gašper, JANKOVEC, Marko, JURMAN, David, TOPIČ, Marko. Feasibility study of attitude determination for all-rotating unmanned aerial vehicles in steady flight. Journal of intelligent & robotic systems, ISSN 0921-0296, 2015, vol. , no. , str. 1-20.
 2. JANKOVEC, Marko, TOPIČ, Marko. Intercomparison of temperature sensors for outdoor monitoring of photovoltaic modules. Journal of solar energy engineering, ISSN 0199-6231, Aug. 2013, vol. 135, no. 3, str. 1-7.
 3. HERMAN, Matic, JANKOVEC, Marko, TOPIČ, Marko. Optimisation of the I-V measurement scan time through dynamic modelling of solar cells. IET renewable power generation, ISSN 1752-1416. [Print ed.], 2013, vol. 7, no. 1, str. 63-70.
 4. ANDREJAŠIČ, Tine, JANKOVEC, Marko, TOPIČ, Marko. Comparison of direct maximum power point tracking algorithms using EN 50530 dynamic test procedure. IET renewable power generation, ISSN 1752-1416. [Print ed.], 2011, vol. 5, no. 4, str. 281-286.
 5. KURNIK, Jurij, JANKOVEC, Marko, BRECL, Kristijan, TOPIČ, Marko. Outdoor testing of PV module temperature and performance under different mounting and operational conditions. Solar energy materials and solar cells, ISSN 0927-0248. [Print ed.], Jan. 2011, vol. 95, no. 1, str. 373-376.

Temeljni viri in literatura

 1. Jankovec M., Seminar iz elektronike, slikovno gradivo in zapiski predavanj, Ljubljana, 2016.
 2. Tehnična dokumentacija programov za načrtovanje električnih in tiskanih vezij. / Technical documentation of PCB design software.
 3. Spletne strani izdelovalcev elektronskih in elektromehanskih komponent. / Web pages of manufacturers of electronic parts and ICs.
 4. Spletne strani distributerjev elektronskih in elektromehanskih komponent. / Web pages of the distributors of electronic parts and ICs.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411