Seminar iz mehatronike

Opis predmeta

Projektiranje naprav v mehatroniki, zbiranje virov v knjižničnih zbirkah, v specializiranih bazah podatkov na medmrežju, zbiranje podatkov pri proizvajalcih komponent, določitev nalog projektnega tima in terminski načrt izvedbe nalog, izdelava idejnih rešitev z uporabo simulacijskih orodij, načrtovanje in izdelava vezij oz. naprav z uporabo standardnih razvojnih orodij, izdelava funkcionalnih prototipov naprav, ocena materialnih in izvedbenih stroškov projekta, analiza in optimizacija izdelavnih postopkov v procesu industrializacije naprav.

Uporaba orodij za predstavitev rezultatov. Pisna in ustna predstavitev rezultatov projektne naloge.

Cilji in kompetence

Cilj seminarja je povezovanje in uporaba pridobljenih strokovnih znanj s področja mehatronike pri zasnovi, projektiranju in izvedbi električnih in elektronskih sklopov oz. naprav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

 • narediti pregled razpoložljive literature, ki se nanaša na temo raziskovalne naloge,
 • oblikovati izvedljivo rešitev za podano nalogo,
 • izdelati simulacijski model ali eksperimentalni model mehatronskega sistema ali posamezne enote,
 • organizirati raziskovalno delo in sledenje predlaganemu poteku dela,
 • pripraviti ustno predstavitev in pisno poročilo o opravljenem delu,
 • predlagati možne izboljšave za nadaljnje delo.

Reference nosilca

 1. MODRIJAN, Gorazd, PETKOVŠEK, Marko, ZAJEC, Peter, VONČINA, Danijel. Precision B-H analyser with low THD secondary induced voltage. IEEE transactions on industrial electronics, ISSN 0278-0046. [Print ed.], Jan. 2008, vol. 55, issue 1, str. 364-370.
 2. PETKOVŠEK, Marko, KOSMATIN, Peter, ZEVNIK, Ciril, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Measurement system for testing of bipolar plates for PEM electrolyzers = Merilni sistem za testiranje bipolarnih plošč PEM elektrolizne celice. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2012, letn. 42, št. 1, str. 60-67.
 3. FLISAR, Uroš, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Voltage sag independent operation of induction motor based on Z-source inverter. Compel, ISSN 0332-1649, 2012, vol. 31, no. 6, str. 1931-1944.
 4. KOSMATIN, Peter, MILJAVEC, Damijan, VONČINA, Danijel. A novel control strategy for the switched reluctance generator. Przeglęad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2012, rok 88, no. 7a, str. 49-53.
 5. PETKOVŠEK, Marko, LEBAN, Aleš, NEMEC, Mitja, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Series active power filter for high-voltage synchronous generators = Serijski aktivni močnostni filter za visokonapetostne sinhronske generatorje. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, Dec. 2013, vol. 43, no. 4, str. 228-234.

Temeljni viri in literatura

 1. Članki v domačih in mednarodnih revijah s področja industrijske elektronike, močnostne elektronike in mehatronike (npr. IEEE – Mechatronics, IEEE – Industrial Electronics, IEEE – Power Electronics.)
 2. Učbeniki in ostala strokovna literatura
 3. Papers in national and international scientific and professional publications in the field of industrial electronics, power electronics and mechatronics

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411