Seminar iz načrtovanja in razvoja programske opreme v telekomunikacijah

Opis predmeta

Predavanja nudijo študentu pregled osnovnih pojmov in konceptov objektnega programiranja. Podani so temeljni principi in pravila načrtovanja in zasnove programske opreme v telekomunikacijah, pravila učinkovitega pisanja razumljive programske kode z ustrezno dokumentacijo, modularnega načina pisanja programske kode s sprotnim testiranjem posameznih modulov, mehanizmi sledenja verzijam programske kode, timski način dela, učinkovito testiranje in preverjanje robustnosti programske kode in iskanje ter odpravljanje napak.

V nadaljevanju študent s pomočjo mentorja izbere razvojni projekt znotraj področja, ki ga najbolj zanima: programska oprema za osebni računalnik, prenosno napravo, namensko multimedijsko napravo, mobilni telefon, razvoj napredne internetne aplikacije, itd. Študentski projekt je lahko del realnega industrijskega projekta za določeno podjetje in ustanovo. Prav tako je možno sodelovanje večjega števila študentov na skupnem projektu, pri čemer so točno določeni cilji in naloge posameznega študenta. Pri projektni nalogi študent po potrebi sam poglobi specifična znanja posameznega programskega okolja ali jezika.

Rezultate naloge študent predstavi in demonstrira mentorju in drugim študentom na izbrani smeri.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobitev praktičnih izkušenj in znanj s področja načrtovanja in razvoja programske opreme za različne telekomunikacijske sisteme. Poudarek je na samostojnem projektnem delu, ki vsebuje identifikacijo problema, načrtovanje rešitve, implementacijo, sledenje verzijam, pripravo dokumentacije, testiranje in razhroščevanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje s praktičnimi demonstracijami, mentorsko vodeno projektno delo

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • zasnovati cilje in ciljne funkcionalnosti programske rešitve,
  • pripraviti arhitekturni načrt,
  • pripraviti podatkovni model,
  • pripraviti implementacijski načrt,
  • implementirati rešitev v izbranem okolju,
  • pisati učinkovito in pregledno programsko kodo,
  • predstaviti rešitev različnim tipom uporabnikov.

Temeljni viri in literatura

  1. Steve McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, 2004.
  2. Priročniki za posamezne programske jezike (odvisno od izbranega projekta)
  3. Specifikacija določene telekomunikacijske opreme in protokolov (odvisno od izbranega projekta)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411