Signali in informacije

Opis predmeta

Časovno zvezni signali: periodični, aperiodični in naključni. Moč periodičnih signalov in korelacijska funkcija. Energija aperiodičnih signalov in korelacijska funkcija. Fourierova frekvenčna analiza periodičnih in aperiodičnih signalov, spekter signala.  Moč naključnih signalov in korelacijska funkcija.

Filtriranje signalov in konvolucija. Vzorčenje in rekonstrukcija frekvenčno omejenih signalov. Prenos signalov impulznih oblik in intersimbolna interferenca, Nyquistov teorem.

Osnove teorije informacij: dogodki in mera informacije.  Informacijski izvori, entropija in izvorno kodiranje. Model komunikacijskega kanala in kapaciteta kanala.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobitev razumevanja povezav med časovnim in frekvenčnim opisom telekomunikacijskih signalov.

Matematični opisi se dopolnjujejo z rezultati meritev električnih signalov v laboratoriju.

Učenje  osnovnih modelov komunikacijskega kanala.

Pridobitev temeljnih znanj iz osnov telekomunikacij, ki se nanašajo na kodiranje izvornih signalov in kodiranje na kanalu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • opisati različne vrste signalov,
  • povezovati lastnosti signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru,
  • računati frekvenčne spektre signalov,
  • analizirati preproste linearne sisteme
  • poiskati ustrezne modele komunikacijskega kanala,
  • računati količino informacije na izvoru in prenosno zmogljivost komunikacijskega kanala,
  • preveriti izkoriščenost fizičnega  komunikacijskega kanala.

Temeljni viri in literatura

  1. Sašo Tomažič, Osnove telekomunikacij 1, Založba FE, 2000.
  2. KOS Anton, UMEK Anton,  Osnove telekomunikacij : rešeni primeri z nalogami. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411