Statistična procesna kontrola

Opis predmeta

Postopki opisne statistike in verjetnost: urejanje in prikazovanje podatkov, numerično ocenjevanje podatkov, korelacija in regresija, osnove verjetnosti, naključne spremenljivke in verjetnostne porazdelitve.

Statistično sklepanje: statistike in vzorčne porazdelitve, ocenjevanje parametrov porazdelitev in preizkušanje domnev o parametrih.

Statistična procesna kontrola: postopki in filozofija statistične procesne kontrole, osnove kontrolnih diagramov, kontrolni diagrami za spremenljivke, kontrolni diagrami za lastnosti, analiza sposobnosti procesov.

Kontrola kakovosti z računalniškim vidom: kamere, svetila in optični sistemi, osnove obdelave in analize slik, primeri uporabe sistemov z računalniškim vidom za kontrolo kakovosti izdelkov.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osvojiti osnovno teorijo in ustrezne postopke statistične procesne kontrole, ki omogočajo učinkovito spremljanje in zmanjševanje variabilnosti proizvodnih procesov ter s tem dvigovanje kakovosti izdelkov.

Metode poučevanja in učenja

Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • uporabiti postopke opisne statistike za prikazovanje in numerično ocenjevanje podatkov
  • pojasniti osnovne postopke statističnega sklepanja
  • pojasniti glavne vzroke naključnih variacij v proizvodnih procesih
  • izdelati osnovne postopke statistične procesne kontrole za spremljanje proizvodnih procesov
  • izdelati kontrolne diagrame za spremljanje srednjih vrednosti in variabilnosti proizvodnih procesov
  • opisati uporabo kontrole kakovosti z računalniškim vidom v industriji

Temeljni viri in literatura

B. Likar, Osnove statistične procesne kontrole,  Založba FE in FRI, 1. izdaja, 2005.

D. C. Montgomery, Introduction to statistical quality control, Wiley; 6th edition, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411