Statistična procesna kontrola

Opis predmeta

Postopki opisne statistike in verjetnost: urejanje in prikazovanje podatkov, numerično ocenjevanje podatkov, korelacija in regresija, osnove verjetnosti, naključne spremenljivke in verjetnostne porazdelitve.

Statistično sklepanje: statistike in vzorčne porazdelitve, ocenjevanje parametrov porazdelitev in preizkušanje domnev o parametrih.

Statistična procesna kontrola: postopki in filozofija statistične procesne kontrole, osnove kontrolnih diagramov, kontrolni diagrami za spremenljivke, kontrolni diagrami za lastnosti, analiza sposobnosti procesov.

Kontrola kakovosti z računalniškim vidom: kamere, svetila in optični sistemi, osnove obdelave in analize slik, primeri uporabe sistemov z računalniškim vidom za kontrolo kakovosti izdelkov.

Cilji in kompetence

Osvojiti osnovno teorijo in ustrezne postopke statistične procesne kontrole, ki omogočajo učinkovito spremljanje in zmanjševanje variabilnosti proizvodnih procesov ter s tem dvigovanje kakovosti izdelkov.

Metode poučevanja in učenja

Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • uporabiti postopke opisne statistike za prikazovanje in numerično ocenjevanje podatkov
  • pojasniti osnovne postopke statističnega sklepanja
  • pojasniti glavne vzroke naključnih variacij v proizvodnih procesih
  • izdelati osnovne postopke statistične procesne kontrole za spremljanje proizvodnih procesov
  • izdelati kontrolne diagrame za spremljanje srednjih vrednosti in variabilnosti proizvodnih procesov
  • opisati uporabo kontrole kakovosti z računalniškim vidom v industriji

Reference nosilca

1. Miha Možina, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar

Automated visual inspection of imprint quality of pharmaceutical tablets

Machine Vision and Applications, 24(1):66-73, 2013

2. Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš

Groupwise registration of multi-modal images by an efficient joint entropy minimization scheme

IEEE Transactions on Image Processing, 21(5):2546-2558, 2012

3. Žiga Špiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar

Image registration for visual inspection of imprinted pharmaceutical tablets

Machine Vision and Applications, 22(1):197-206, 2011

4. Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš in Boštjan Likar

A survey of mobile robots for distribution power line inspection

IEEE Transactions on Power Delivery, 25(1):485-493, 2010

5. Miran Bürmen, Franjo Pernuš in Boštjan Likar

High-speed precision weighing of pharmaceutical capsules

Measurement Science and Technology, 20(11):115203, 2009

Temeljni viri in literatura

B. Likar, Osnove statistične procesne kontrole,  Založba FE in FRI, 1. izdaja, 2005.

D. C. Montgomery, Introduction to statistical quality control, Wiley; 6th edition, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411