Strojni vid

Opis predmeta

Modeliranje vizualnih sistemov: fizikalne, matematične, biološke in računske osnove. Izbrana matematična orodja in algoritmi za analizo vizualnih informacij: izbrana poglavja iz linearne algebre, naključnih sistemov, teorije informacij.

Izbrani algoritmi za detekcijo in sledenje objektov, dogodkov, analizo gibanja, aktivnosti in obnašanja na osnovi vizualnih informacij. Večsenzorski vizualni sistemi. Biološko motivirane arhitekture za vidno zaznavanje. Omrežja vizualnih senzorjev in vgradni vizualni sistemi. Strojni vid v industriji, vizualno pregledovanje in merjenje. 

Strojni vid v naprednih videonadzornih sistemih, v biometričnih sistemih in robotih. Uporaba strojnega vida v športu, analiza individualnih in skupinskih aktivnosti. Strojni vid v naprednih uporabniških vmesnikih.

Cilji in kompetence

Spoznati inženirske, matematične, fizikalne, algoritmične ter biološke temelje vidnega zaznavanja. Priprava na znanstveno raziskovalno in razvojno delo na področju umetnih vizualnih zaznavnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj in projektnih nalog.

Sklop predavanj bo vseboval predavanja nosilca in soizvajalca predmeta.

Projektne naloge bodo razdeljene v zaključene sklope, v katerih bodo študenti samostojno obravnavali izbrane metode in algoritme. Vsak sklop projektne naloge bo zahteval poročilo in predstavitev pred ostalimi študenti.

Pomemben del študija so diskusije v razredu. Vsak kandidat prav tako predstavi del teorije, ki se navezuje na projektno nalogo.

Predvideni študijski rezultati

Po opravljenih študijskih obveznostih bodo študenti sposobni:

Samostojno in kritično oceniti stanje znanosti na področju umetnih vizualnih zaznavnih sistemov.

Samostojno izpeljati raziskave na nivoju doktorskega študija na tem področju, vključno z razvojem in analizo novih metod in algoritmov.

Razumeti pomembnost objektivne kvantitativne presoje razvitih metod, obenem pa bodo posedovali veščine, ki bodo omogočale izvedbo takšne presoje.

Reference nosilca

  1. MUHOVIČ, Jon Natanael, MANDELJC, Rok, BOVCON, Borja, KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez. Obstacle tracking for unmanned surface vessels using 3-D point cloud. IEEE journal of oceanic engineering. [Print ed.]. 2019, vol. , str. 1-13, ilustr. ISSN 0364-9059. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8703893, DOI: 10.1109/JOE.2019.2909507. [COBISS.SI-ID 12642388]
  2. KOPOREC, Gregor, VUČKOVIĆ, Goran, MILIĆ, Radoje, PERŠ, Janez. Quantitative contact-less estimation of energy expenditure from video and 3D imagery. Sensors. Aug. 2018, iss. 8, 4235, str. 1-32, ilustr. ISSN 1424-8220. http://www.mdpi.com/1424-8220/18/8/2435, DOI: 10.3390/s18082435. [COBISS.SI-ID 12120148]
  3. KRISTAN, Matej, SULIĆ KENK, Vildana, KOVAČIČ, Stanislav, PERŠ, Janez. Fast image-based obstacle detection from unmanned surface vehicles. IEEE transactions on cybernetics, ISSN 2168-2267, Mar. 2016, vol. 46, no. 3, pp. 641-654.
  4. 2. Mandeljc R, Kovačič S, Kristan M, Perš J (2013) Tracking by identification using computer vision and radio. Sensors, 13(1):241-273
  5. Sulić V, Perš J, Kristan M, Kovačič S (2011) Efficient feature distribution for object matching in visual-sensor networks. IEEE Trans. Circuits Syst Video Technol 21(7): 903-916
  6.  Kristan M, Kovačič S, Leonardis A, Perš J (2010) A two-stage dynamic model for visual tracking. IEEE Trans Syst Man Cybern B 40(6):1505-1520

Temeljni viri in literatura

1. David A. Forsyth, Jean Ponce. Computer Vision: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2011

2. Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle. Image Processing, Analysis, and Machine Vision (4th Edition), Cengage Learning, 2014

3. Richard Szeliski.  Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2011, (http://szeliski.org/Book)

4. Pomembnejši znanstveni članki iz tematike (Classic scientific papers on the topic)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411