Strojno učenje

Opis predmeta

Predavanje:

1. Pregled metod strojnega učenja

2. Kaj je učenje in relacija učenja z inteligenco

3. Pregled potrebnega predznanja

4. Napredne metode za ocenjevanje atributov

5. Napredne metode za ocenjevanje rezultatov in vizualizacije

6. Kombiniranje algoritmov strojnega učenja

7. Bayesovsko učenje

8. Kalibracija verjetnosti, razlaga posameznih predikcij

9. Numerične metode strojnega učenja

10. Umetne nevronske mreže: Hopfieldove nevronske mreže, RBF, globoke nevronske mreže

11. Nenadzorovano učenje: razvrščanje, povezovalna pravila, prostorsko podatkovno rudarjenje

12. Konstruktivna indukcija, zanesljivosti predikcij

13. rudarjenje besedil, matrična faktorizacija, analiza arhetipov

14. Ostali pristopi k strojnemu učenju

15. Uvod v formalno teorijo naučljivosti

 

Vaje:

Na vajah bodo študenti utrjevali snov, ki so jo obravnavali na predavanjih, tako da jo bodo uporabili pri reševanju praktičnih problemov. Pri tem bodo poudarki na samostojnem delu študentov ob pomoči asistentov. Študenti bodo v manjših skupinah samostojno reševali realen problem pod mentorstvom različnih strokovnjakov s področja strojnega učenja in odkrivanja znanj iz podatkov. Skupine bodo svoje naloge in rešitve opisale v pisnem poročilu in predstavile ostalim v obliki kratke predstavitve, ter s tem dobili oceno iz vaj.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti teoretične osnove in osnovne principe metod strojnega učenja, osnovne algoritme strojnega učenja in njihove uporabe v praksi za iskanje zakonitosti iz podatkov ter za učenje klasifikacijskih in regresijskih modelov. Študenti bodo teoretično znanje praktično uporabili na realnih problemih iz znanstvenega in poslovnega okolja. Študenti bodo za dani problem sposobni presoje, katero od predstavljenih tehnik uporabiti, ter sestaviti prototip rešitve.

Kompetence:

Kompetence iz računalništva in informatike, ki omogočajo nadaljevanje študija na 3. stopnji (doktorski študij). Zmožnost prenosa znanja na sodelavce v tehnoloških in raziskovalnih skupinah. Zmožnost razumevanja in uporabe znanja iz računalništva in informatike v ostalih tehničnih in relevantnih področjih (ekonomija, organizacijske vede itd.). Zmožnost uporabiti pridobljenega znanja za reševanje tehničnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki, zmožnost nadgrajevanja pridobljenega znanja. Zmožnost preiskovanja virov znanja in iskanja virov in kritično oceniti informacijo. Zmožnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje z ustnimi nastopi in predstavitvami, seminarski način dela in reševanje domačih nalog, ki spodbujajo sprotno učenje. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah in seminarjih.

Predvideni študijski rezultati

Z uspešno zaključenim predmetom bo študent:

– sposoben uporabe različnih tehnik in metod, ki se uporabljajo pri modeliranju podatkov s strojnim učenjem. Sposoben bo za analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih posledic konkretnih problemov z uporabo znanstvenih metod.

– lahko uporabil predstavljene metod na konkretnih problemih iz znanstvenega in poslovnega okolja. Poznal bo in uporabil orodja za modeliranje in podatkovno rudarjenje. Fleksibilno bo lahko uporabljal znanja v praksi. – sposobnen bo povezovanja znanja z različnih področij in jih uporabljal v praksi.

– razlikoval bo med različnimi pristop strojnega učenja, med njihovimi prednostmi in slabostmi in bo lahko izbral ustrezen prostop za reševanje konkretnega problema iz podatkovnega rudarjenja.

– s principi modelov, naučenih iz podatkov, bo lahko izboljšal uporabnost in uspešnost analiziranega sistema.

Temeljni viri in literatura

  • Igor Kononenko and Matja.ž Kukar: Machine Learning and Data Mining. Horwood Publ., 2007.

Dodatna/Additional:

  • David J. Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth: Principles of Data Mining. The MIT Press, 2001.
  • Ian H. Witten, Eibe Frank: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 1999.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411