Tehniška kakovost

Opis predmeta

Temeljna zgradba evropske tehniške kakovosti (varnost, zanesljivost, nadzor, akreditacija, itd);

Metrološki sistemi, standardizacija, ugotavljanje skladnosti;

Akreditacija, sistemi certificiranja proizvodov in storitev;

Sistemi kakovosti po področjih;

Metode zagotavljanja tehniške kakovosti po področjih (industrija, storitve, zdravstvo, itd.);

Pomembnejše tehniške smernice EU (nizkonapetostna, elektromagnetna, medicinska, itd.);

Zaščita potrošnika, splošna tehniška varnost, industrijska lastnina in patentništvo;

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji za vzpostavitev sistemov tehniške kakovosti v proizvodnih sistemih, storitvah, trgovini, raziskavah, varovanju zdravja in okolja itd. v okviru obvladovanja tehniške infrastrukture, kot jo zahtevajo pravila  evropske unije. Področja obravnave tehniške kakovosti so merjenja in preskušanja, akreditacija, standardizacija, ugotavljanje skladnosti, ugotavljanje usposobljenosti laboratorijev, označevanje  CE, zaščita potrošnika in druga. V EU predstavljajo osnovo za vzpostavitev tehniške infrastrukture evropske smernice, ki jih po posameznih področjih podpirajo tehniški standardi, kar je osnova delovanja skupnega evropskega tržišča. Njihova implementacija zahteva konkretna inženirska znanja, še posebej vezana na področje  elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, seminarska naloga, ekskurzija

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razložiti in interpretirati osnovne pojme s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, certificiranja, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda in namen direktiv

– koristiti standarde s področja zagotavljanja kakovosti

– orisati celovito vodenje kakovosti, uporabo orodij za zagotavljanje kakovosti ter metode kot so QFD in FMEA

– načrtovati in izvesti konkretno delo na področju preskušanja za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprave optimalnega eksperimenta

Temeljni viri in literatura

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euromet.org
 2. European Union Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (Medical Device Directive), Official Journal L 169 , 12/07/1993
 3. Council Directive (LVD) 2006/95/EC on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment  designed for use within certain voltage limits Official Journal L 374, 27/12/2006
 4. Directive EMC EMC 2004/108/EC  on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
 5. Drnovšek, J.; Begeš, G.; Tehniška kakovost-Laboratorijski praktikum; Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2012
 6. Drnovšek, J.; Begeš, G.; Tehniška kakovost-Povzetek predavanj; Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2012
 7. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 8. QFD: Quality Function Deployment – Integrating Customer Requirements into Product Design by Yoji Akao, Amazon, 2004 House of Quality (QFD) in a Minute, Second Edition by Christian N. Madu, Amazon, 2006
 9. Quality Function Deployment and Six Sigma, Second Edition (paperback): A QFD Handbook (2nd Edition) (QFD Handbooks) by Joseph P. Ficalora and Louis Cohen, Amazon, 2012
 10. The Six Sigma Handbook, Third Edition by Thomas Pyzdek and Paul Keller, Amazon 2009
 11. The Certified Six Sigma Green Belt Handbook by Roderick A., Ph.D. Munro, Matthew J. Maio and Mohamed B. Nawaz, Amazon,  2008
 12. Design for Six Sigma: A Roadmap for Product Development by Kai Yang and Basem EI-Haik, Amazon, 2008
 13. Quality Control for Dummies by Larry Webber and Michael Wallace, Amazon, 2012
 14. Design for Manufacturability: How to Use Concurrent Engineering to Rapidly Develop Low-Cost, High-Quality Products for Lean Production by David M. Anderson, Amazon, 2014
 15. Effective FMEAs: Achieving Safe, Reliable, and Economical Products and Processes using Failure Mode and Effects Analysis by Carl Carlson, Amazon, 2012
 16. Practical Reliability Engineering by Patrick P. O'Connor and Andre Kleyner, Amazon, 2012
 17. Quality Assurance & Technical Documentation: A Simplified Approach by Evan Aksen, Amazon,  2012
 18. VIM – International Vocabulary of Terms in Legal Metrology 2012

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411