Telekomunikacijska omrežja

Opis predmeta

Standardizacija. Tipi informacije. Načini prenosa informacije (analogni in digitalni, vodovni in paketni, sinhroni in asinhroni, nepovezavno in povezavno usmerjeni, signalizacija). Kvaliteta storitve (napake, izgube, zakasnitve, spremenljivost zakasnitev). Telekomunikacijski promet (teorija prometa, sistemi z izgubami, sistemi s čakanjem). Tipi informacije in način prenosa. Emulacija voda. Arhitekture telekomunikacijskih sistemov (omrežje, topologija, protokolni sklad, komunikacijske ravnine). Sinhronizacija sporočil (pri sinhronem in asinhronem prenosu, transparentni prenos).  Načini multipleksiranja/demultipleksiranja  (prostorski, frekvenčni, časovni, kodni, statistični, paketni multipleks, primeri). Naslavljanje. Komutacija in usmerjanje (principi, tehnike, vpliv na kvaliteto storitev, podrobnejša obravnava nekaterih metod in algoritmov). Sodostop do skupnega medija (razvrstitev metod sodostopa). Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Zlivanje tehnologij in storitev. Podrobnejša obravnava delovanja nekaterih tipičnih prenosnih sistemov (TDM, PDH, SDH, prenos podatkov prek govornih omrežij, IP omrežja, VoIP) in telekomunikacijskih omrežij (telefonska omrežja, SS7, ISDN, Internet).

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje različnih načinov prenosa informacije, arhitektur telekomunikacijskih sistemov ter metod komutacije in usmerjanja v telekomunikacijskih omrežjih. Razumevanje sodobnih trendov zlivanja omrežij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati delovanje telekomunikacijskih omrežij,
 • pojasniti osnovne principe in metode prenosa podatkov,
 • izračunati parametre telekomunikacijskega prometa,
 • predlagati najprimernejše načine za sodostop do skupnega medija,
 • pojasiti vzroke zamašitev v omrežjih,
 • analizirati vpliv komutacije in usmerjanja na kakovost storitev,
 • ovrednotiti delovanje tipičnih prenosnih sistemov, npr. omrežja IP.

Temeljni viri in literatura

 1. Hercog, D., Telekomunikacijska omrežja, Pasadena, 2013
 2. Stallings, W., Data and Computer Communications, 9th Ed., Pearson, 2011
 3. Olifer, N., Olifer, V, Computer Networks: Principles, Technologies, and Protocols for Network Design, John Wiley & Sons, 2006
 4. Stevens, W. R., TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison Wesley, 1994
 5. Gibson, J. D., Ed., The Communications Handbook, 2nd Ed.,  CRC Press, 2002
 6. Pujolle, G., Les Réseaux, Ed. 2011, Eyrolles, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411