Telekomunikacijski protokoli

Opis predmeta

Vsebina predmeta je razdeljena na tri sklope. V prvem študenti spoznajo osnovne pojme s področja komunikacijskih protokolov in njihovo vlogo v komunikacijskem procesu. Ti med drugim vključujejo telekomunikacijsko storitev, protokol, protokolni osebek, protokolna sporočila, protokolni sklad in učinkovitost protokolov. 

Drugi sklop vključuje obravnavo nekaterih nalog protokolov in mehanizme, ki jih pri njihovem izvrševanju uporabljajo. Obravnavane naloge protokolov tako med drugim vključujejo oblikovanje in prepoznavanje sporočil, zagotavljanje zanesljivega prenosa, drobljenje in ponovno sestavljanje sporočil, krmiljenje pretoka in zamašitev ter usklajevanje stanja. 

V tretjem sklopu študenti spoznajo nekatere pogosto uporabljane protokole: aplikacijske protokole DNS, DHCP in HTTP, transportna protokola TCP in UDP, omrežna protokola IP in ICMP, protokole lokalnih omrežij Ethernet in WLAN ter mobilnega omrežja LTE. 

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu predstaviti principe in metode prenosa sporočil po komunikacijskemi sistemu. Študent spozna pomen telekomunikacijskih storitev, protokolov ter protokolnih skladov.

Poseben poudarek je namenjen mehanizmom za zagotavljanje zanesljivega prenosa sporočil. V okviru predmeta so podrobneje obravnavani tudi nekateri pomembnejši protokoli. Pridobljeno znanje v praksi služi kot osnova pri izbiri ali načrtovanju protokola, primernega za rešitev danih komunikacijskih problemov.  

Metode poučevanja in učenja

Pri predavanjih študenti spoznavajo teoretične osnove, ki jih utrjujejo na podlagi številnih zgledov. V okviru laboratorijskih vaj študenti spoznavajo praktične vidike protokolov s pomočjo simulacij učinkovitosti protokolov, poskusov z nekaterimi protokoli v protokolnem skladu TCP/IP ter protokolno analizo s programom Wireshark.  

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni: 

  • razložiti splošne principe in konkretne metode prenosa sporočil skozi komunikacijski sistem 
  • prepoznati pomen plasti v protokolnih skladih in njihove konkretne naloge 
  • identificirati lastnosti protokola, primernega za opravljanje določene komunikacijske naloge 
  • ovrednotiti prometne lastnosti danega protokola 

Temeljni viri in literatura

  1. Stallings, W., Data and Computer Communications, 10th Ed., Pearson, 2014 
  2. Kurose, J., Ross, K., Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Ed., Pearson, 2022 
  3. Hercog, D., Communication Protocols: Principles, Methods and Specifications, 1st Ed., Springer, 2020 
  4. Jakus, G., Tomažič, S., Long term evolution (LTE) of mobile radio communications. V: Furht, B (ur.). Encyclopedia of wireless and mobile communications. Boca Raton; New York: Taylor & Francis, cop. 2008. 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411