Uporabna statistika

Opis predmeta

Osnove verjetnostnega računa: kombinatorika (permutacije, kombinacije, …), slučajne spremenljivke (diskretne, zvezne) in njihova porazdelitev (Gaussova, Poissonova, Weibullova, …), številske karakteristike (matematično upanje, varianca).

Statistika: načrtovanje statističnega opazovanja (definicija hipoteze, ustrezna izbira vzorca in spremenljivk), predstavitev podatkov, ocenjevanje parametrov (definicija in lastnosti cenilke), preverjanje statističnih domnev (napaka I. in II. vrste), intervali zaupanja, testi (parametrični, neparametrični), regresija in korelacija (linearna, bivariatna, multivariatna), časovne vrste (ARIMA, ARCH), simulacije (metoda Monte Carlo).

Cilji in kompetence

Osvojiti osnove verjetnostnega računa. Osvojiti osnovne statistične metode, med njimi razločevati in izbirati ter biti sposoben izdelati statistično analizo z vsebinsko razlago. Razvijati spretnost zbiranja in statistične interpretacije podatkov ter kritične analize rezultatov in meritev v tehniki. Osvojiti uporabo nekaterih programskih orodij za statistiko. 

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge, seminarska naloga.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati osnovne statistične metode, ki so uporabne v tehniki,
 • razločiti različne statistične metode,
 • uporabiti statistične metode pri statistični analizi,
 • uporabiti statistična programska orodja pri reševanju statističnih problemov,
 • kritično analizirati in statistično interpretirati tehnične probleme, ki se pojavijo v praksi,
 • kritično ovrednotiti dobljeni rezultat.

Reference nosilca

 1. DOLINAR, Gregor, KUZMA, Bojan, NAGY, Gergő, SZOKOL, Patrícia. Restricted skew-morphisms on matrix algebras. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795, 2016, vol. 490, str. 1-17.
 2. DOLINAR, Gregor, GUTERMAN, Aleksandr Èmilevič, MAROVT, Janko. Monotone transformations on B(H) with respect to the left-star and the right-star partial order. Mathematical inequalities & applications, ISSN 1331-4343, 2014, vol. 17, no. 2, str. 573-589.
 3. DOLINAR, Gregor, MOLNÁR, Lajos. Isometries of the space of distribution functions with respect to the Kolmogorov-Smirnov metric. J. math. anal. appl., 2008, letn. 348, št. 1, str. 494-498.
 4. MAREŠ, Tomáš, DANIEL, Matej, PERUTKOVÁ, Šárka, PERNE, Andrej, DOLINAR, Gregor, IGLIČ, Aleš, RAPPOLT, Michael, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Role of phospholipid asymmetry in the stability of inverted hexagonal mesoscopic phases. J. phys. chem., B Condens. mater. surf. interfaces biophys., 2008, letn. 112, št. 51, str. 16575-1658
 5. ŠKERLJ, Tina, DOLINAR, Gregor, MRAMOR, Dušan. Estimation of asset accumulation of the proposed Slovenian mandatory-funded pension pillar. Acta oecon. (Bp.), 2001, letn. 51, št. 4, str. 513-539.
 1. SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita, PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision computing, ISSN 0262-8856, Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26.
 2. VODOPIVEC, Samo, HAJDINJAK, Melita, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Vehicle interconnection metric and clustering protocol for improved connectivity in vehicular ad hoc networks. EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, 2014, 2014, 170, str. 1-14.
 3. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, ISSN 0090-6778, Sep. 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208.
 4. HAJDINJAK, Melita, BIERMAN, Gavin M. Extending relational algebra with similarities. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, Aug. 2012, vol. 22, no. 4, str. 686-718.
 5. HAJDINJAK, Melita, MIHELIČ, France. The PARADISE evaluation framework : issues and findings. Computational linguistics, ISSN 0891-2017, Jun. 2006, vol. 32, iss. 2, str. 263-272.

Temeljni viri in literatura

 1. D. C. Montgomery, G. C. Runger: Applied statistics and probability for engineers, John Wiley & Sons, 6th Edition, 2013.
 2. W. C. Navidi: Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2007.
 3. G. Turk: Verjetnostni račun in statistika, Ljubljana, 2011.
 4. M. Hladnik: Verjetnost in statistika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2002.
 5. R.S. Kenett, S. Zacks, D. Amberti: Modern Industrial Statistics: with Applications in R, MINITAB, and JMP, Wiley 2014.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411