Vgrajeni sistemi v multimediji

Opis predmeta

Osnove vgrajenih sistemov in sistemov v realnem času.

•          Pregled področja sodobnih vgrajenih sistemov z multimedijsko funkcionalnostjo.

•          Strojna oprema, operacijski sistemi, programski jeziki ter orodja za vgrajene multimedijske sisteme.

•          Razvoj lastnega sistema na enem od komercialno dostopnih učnih razvojnih sistemov (Arduino, Raspberry Pi,…).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih pojmov s področja  vgrajenih sistemov na področju multimedije, njihove zgradbe, delovanja, snovanja in izdelave.

Poudarek praktičnega dela predmeta je razvoj sistemov s programskim jezikom Python.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-prepoznati različne komponente tipičnega vgrajenega sistema

-pojasniti prednosti in pasti, ki jih prinaša uporaba prograskih knižnjic

-pojasniti izzive, ki jih prinaša implementacija vgrajenega sistema kot multimedijskega sistema

-izluščiti poglavitne komponente sistema v realnem času

-razviti preprost sistem na podlagi seznama naročnikovih zahtev ter ga implementirati v konkretnem računalniškem jeziku

– ovrednotiti algoritmsko učinkovitost podanega algoritma

-presoditi, kako učinkovita je konkretna rešitev z vidika porabe sredstev, pravilnosti, in zanesljivosti delovanja, prijaznosti do uporabnika, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

 

Reference nosilca

1. FAJFAR, Iztok, PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad. Evolving a Nelder–Mead Algorithm for Optimization with Genetic Programming. Evolutionary Computation, 2017, vol. 25, no. 3, str. 351-373

2. FAJFAR, Iztok, TUMA, Tadej, PUHAN, Janez, OLENŠEK, Jernej, BÜRMEN, Arpad. Towards smaller populations in differential evolution = K manjšim populacijam v diferencialni evoluciji. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, sep. 2012, letn. 42, št. 3, str. 152-163

3. FAJFAR, Iztok, PUHAN, Janez, TOMAŽIČ, Sašo, BÜRMEN, Arpad. On selection in differential evolution. Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2011, vol. 78, no. 5, str. 275-280

4. PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok. Teaching assembly and C language concurrently. International journal of electrical engineering education, ISSN 0020-7209, Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131

5. FAJFAR, Iztok, TUMA, Tadej, BÜRMEN, Arpad, PUHAN, Janez. A top down approach to teaching embedded systems programming = Pristop k učenju programiranja vgrajenih sistemov z vrha navzdol. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2009, letn. 39, št. 1, str. 53-60

Temeljni viri in literatura

1. Edward Ashford Lee,‎ Sanjit Arunkumar Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, MIT Press, 2017

2. Elecia White, Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software, O'Reilly, 2012

3. David E. Simon, An Embedded Software Primer, Pearson Education (Singapore), 2005

4. Tay Vaughan, Multimedia: Making It Work, Ninth Edition 9th Edition, McGraw-Hill, 2014

5. Mark Lutz, Learning Python, 5th Edition, O'Reilly, 2017

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411