Visokonapetostna tehnika

Opis predmeta

Električno polje v visokonapetostni tehniki, metode in postopki za ugotavljanje jakosti električnega polja. Dielektrična trdnost in zdržnost izolacije. Razelektritve v homogenem in nehomogenem polju. Delne razelektritve, razelektritve v naravi, nastanek in vrste strel. Izolacijski materiali, plinasti dielektriki, trdi in tekoči izolacijski materiali. Metode za ugotavljanje stanja izolacije. Razporeditev potenciala vzdolž dolgih struktur, verige izolatorjev, navitja transformatorjev.

Proizvajanje in merjenje visokih izmeničnih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih enosmernih napetosti. Proizvajanje in merjenje visokih udarnih napetosti.

Nastanek prenapetosti, atmosferske prenapetosti, notranje prenapetosti.

Prenapetostni odvodniki in koordinacija izolacije. Modeliranje visokonapetostnih naprav in omrežij ter analiza visokonapetostnih prehodnih pojavov.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal pomen visoke napetosti pri načrtovanju in obratovanju elektroenergetskih omrežij in naprav. Pridobil bo osnovno znanje o visokonapetostni tehniki in metodah preizkušanja elektroenergetske opreme v visokonapetostnem laboratoriju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– opisati osnovne procese v izolatorjih, ki so izpostavljeni visoki napetosti,

– razumeti postopke proizvajanja visokih napetosti in tokov ter postopke testiranja izolatorjev,

– uporabiti znanje v praksi pri visokonapetostnem preizkušanju opreme,

– analizirati porazdelitev potenciala na dolgih strukturah,

– pojasniti koncept prenapetostne zaščite  elektroenergetskega omrežja,

– priporočati postopek izbire ustreznega izolacijskega nivoja opreme elektroenergetskega omrežja.

Temeljni viri in literatura

  1. M. Babuder, Visokonapetostna tehnika, skripta, Ljubljana 2004.
  2. J. Voršič, J. Pihler, Tehnika visokih napetosti in velikih tokov, Univerza v Mariboru, FERI, Maribor 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411