Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov

Opis predmeta

Uvod v zanesljivost: zanesljivost kot veda ali parameter, primeri uporabe in koristi, življenjska doba in strošek življenjskega cikla, menedžment zanesljivosti in vzdrževanja.

Parametri vrednotenja zanesljivosti. Porazdelitvene funkcije in porazdelitveni grafi. Rangiranje podatkov, grafično vrednotenje vzorcev, točkovno in intervalno ocenjevanje parametrov.

Napovedovanje zanesljivosti: modeli zanesljivosti komponent, vpliv zunanjih dejavnikov, mehanizmi odpovedi komponent, zanesljivost zaporednih sistemov, zanesljivost vzporednih sistemov, zanesljivost redundantnih sistemov, zanesljivostni bločni diagram, odkrivanje najšibkejšega člena, drevesna analiza odpovedi, FMECA analiza.

Preskušanje zanesljivosti: preskušanje pod normalnimi pogoji, pospešeno preskušanje, proizvodno preskušanje, demonstracijsko preskušanje, preskušanje življenjske dobe.

Zanesljivost in kvaliteta programske opreme.

Uvod v vzdrževanje: osnovni pojmi, vzdrževalnost, RCM, razpoložljivost.  Koncepti in analize vzdrževanja, analiza Markova, vzdrževanje po fazah življenjskega cikla, preskušanje vzdrževanja.

Varnost, tveganje in vpliv človeškega faktorja.

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja zanesljivosti komponent in sistemov, ki so za inženirje pomemben segment na področju tehniške kakovosti. Predmet sestavljajo teoretične osnove, ki so navezane na aplikativna znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja zanesljivosti in vzdrževanja strojne in programske opreme.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, delo doma/domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razumeti temeljne koncepte zanesljivosti in vzdrževanja komponent in sistemov.

– računati in napovedovati verjetnost delovanja elektronskih in neelektronskih komponent

– načrtovati in ovrednotiti serijske, paralelne in redundantne sisteme

Reference nosilca

BRECL, Kristijan, BOKALIČ, Matevž, TOPIČ, Marko. Examination of photovoltaic silicon module degradation under high-voltage bias and damp heat by electroluminescence. Journal of solar energy engineering : Transactions of the ASME, ISSN 0199-6231, Jun. 2017, vol. 139, no. 3, str. 1-6.

JANKOVEC, Marko, GALLIANO, Federico, ANNIGONI, Eleonora, LI, Heng Yu, SCULATI-MEILLAUD, Fanny, PERRET-AEBI, Laure-Emmanuelle, BALLIF, Christophe, TOPIČ, Marko. In-situ monitoring of moisture ingress in PV modules using digital humidity sensors. IEEE journal of photovoltaics, ISSN 2156-3381, Sep. 2016, vol. 6, no. 5, str. 1152-1159.

BOKALIČ, Matevž, PIETERS, Bart E., GERBER, Andreas, RAU, Uwe, TOPIČ, Marko. Bandgap imaging in photovoltaic modules by electroluminescence. Progress in photovoltaics : research and applications, ISSN 1062-7995, 2017, vol. 25, no. 2, str. 184-191.

BERGINC, Marko, GLAŽAR, Boštjan, TOPIČ, Marko. Maximum-power-point tracking during outdoor ageing of solar cells. Solar energy, ISSN 0038-092X. 2016, vol. 135, str. 471-478.

BOKALIČ, Matevž, TOPIČ, Marko. Spatially resolved characterization in thin-film photovoltaics. Springer, 2015. XIV, 99 str. ISBN 978-3-319-14650-8.

Temeljni viri in literatura

Marko Topič, Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov, Zapiski predavanj, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.

Patrick D. T. O'Connor, Practical Reliability Engineering, 2002.

Charles E. Ebeling, Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, 2005.

Vee Narayan, Effective Maintenance Management: Risk and Reliability Strategies for Optimizing Performance, 2004.

Marko Topič, Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov, učbenik v pripravi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411