Zanesljivost v elektroenergetiki

Opis predmeta

Osnovni principi zanesljivosti, varnosti, tveganja in njihove medsebojne povezave. Osnove verjetnostnega računa, teorije množic in Boolove algebre.

Merila zanesljivosti sistemov ter varnosti objektov in naprav. Kriteriji tveganja. Princip odločanja z upoštevanjem tveganja.

Metode za ocenjevanje varnosti in zanesljivosti – teorija in primeri: verjetnost nepokrivanja porabe, indeksi distribucije (indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu), efektivna zmožnost napajanja bremena, drevo odpovedi, drevo dogodkov. Odpovedi s skupnim vzrokom – metode in primeri.

Izboljševanje zanesljivosti elektroenergetskih sistemov in postrojev: redundanca, neodvisnost in ločenost, raznolikost, varne odpovedi, načelo enojne odpovedi.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal osnovne informacije o varnosti in zanesljivosti v elektroenergetiki. Soočil se bo z uporabo metod in kazalcev zanesljivosti. Pridobil bo znanje o pomenu zanesljivosti komponent in sistemov, ter o njihovem vplivu na varnost in ekonomičnost postrojev. Razvijal bo čut odgovornosti za zanesljivo in varno uporabo energije ter za spodbujanje varnostne kulture.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja ali individualne konzultacije, mentorstvo seminarske naloge

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost ocene razmerja med izboljševanjem zanesljivosti in posledičnim povečevanjem stroškov. Kritična presoja smiselnosti vplivov investicij v realnih elektroenergetskih sistemih glede na izboljšanje kazalcev zanesljivosti.

Temeljni viri in literatura

Čepin M. (2011) Assessment of Power System Reliability, Springer, 2011

Čepin M. (2012) Advantages and difficulties with the application of methods of probabilistic safety assessment to the power systems reliability, Nuclear Engineering and Design, Vol. 246, pp 134-140

Čepin M. (2011)Risk-informed decision-making related to the on-line maintenance, Nuclear engineering and design, Vol. 241, no. 4, pp 1114-1118

Bricman Rejc Ž., Čepin M. (2013) Izboljšana metoda za oceno zanesljivosti proizvodnje v elektroenergetskem sistemu. Elektrotehniški vestnik, letn. 80, št. 1/2, str. 57-63

Bricman Rejc Ž., Čepin M. (2014) An extension of Multiple Greek Letter method for common cause failures modelling. Journal of loss prevention in the process industries,  vol. 29, str. 144-154

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411