Zaščita in vodenje EES

Opis predmeta

Sekundarni elektroenergetski sistem, lastnosti zaščitnega sistema, redundanca, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita generatorjev, zaščita transformatorjev, zaščita zbiralk, zaščita vodov, digitalna zaščita, sistemska zaščita.

Elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja (vodenje omrežja, vodenje proizvodnje, nadzor sigurnosti sistema, simulator, ostale funkcije vodenja), organizacija vodenja (nivoji vodenja, konfiguracija in struktura sistema vodenja, povezava s sistemom vzdrževanja), standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju sekundarnih elektroenergetskih sistemov s poudarkom na sistemih zaščite in vodenja. Spoznali bodo osnovne fizikalne principe delovanja zaščitnih naprav, razvoj zaščitne tehnike in sistemov vodenja, avtomatizacije, načinov ščitenja posameznih elementov in delov elektroenergetskega sistema v okviru sistemske zaščite. Spoznali bodo vlogo instrumentnih transformatorjev, pomen redundance pri zaščiti, funkcije vodenja, vlogo in razvoj podatkovnih omrežij, obdelavo podatkov, komunikacijske povezave, standarde in protokole.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele za vse tipe kratkih stikov, ki se pojavljajo med obratovanjem elektroenergetskih sistemov,

– opisati fizikalne pojave v napravah ob nastopu kratkih stikov,

– interpretirati osnovne principe delovanja zaščit posameznih elementov in sklopa naprav ter sistemov vodenja,

– koncipiranje in izvedba zaščitnih sistemov in sistemov vodenja in avtomatizacije v elektroenergetskih sistemih,

– razložiti in nadgraditi v praksi funkcije vodenja elektroenergetskih sistemov.

Temeljni viri in literatura

  1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
  2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
  3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
  4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
  5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
  6. M. Pantoš:et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411