Zaščitna tehnika in avtomatizacija EES

Opis predmeta

Sekundarni elektroenergetski sistem, sistemi za zaščito in vodenje, lastnosti zaščitnega sistema, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita elementov EES, digitalna zaščita, sistemska zaščita, elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja, organizacija vodenja, standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju sekundarnih elektroenergetskih sistemov s poudarkom na sistemih zaščite in avtomatizacije. Spoznali bodo osnovne fizikalne principe delovanja zaščitnih naprav, delovanje sistemov vodenja in razvoj zaščitne tehnike in avtomatizacije, vlogo in razvoj podatkovnih omrežij, obdelavo podatkov, komunikacijske povezave, standarde in protokole.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele za vse tipe kratkih stikov, ki se pojavljajo med obratovanjem elektroenergetskih sistemov,

– opisati fizikalne pojave v napravah ob nastopu kratkih stikov,

– interpretirati osnovne principe delovanja zaščit posameznih elementov in sklopa naprav ter sistemov vodenja,

– koncipiranje in izvedba zaščitnih sistemov in sistemov vodenja in avtomatizacije v elektroenergetskih sistemih,

– razložiti in nadgraditi v praksi funkcije vodenja elektroenergetskih sistemov.

Temeljni viri in literatura

Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.

Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981

Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993

Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994

M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

M. Pantoš et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411