Novica

Nagradni natečaj SLORI 2022/23 za magistrska in doktorska dela

Datum objave: 7.12.2022

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) razpisuje nagradni natečaj za zaključna magistrska in doktorska dela. Natečaj je namenjen študentkam in študentom, ki so zaključili magistrski oz. doktorski študij na družboslovnih in humanističnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI. Sprejemamo tudi diplome štiriletnih študijskih programov, diplome prve bolonjske stopnje pa ne morejo kandidirati na natečaju. Z nagradami SLORI spodbuja mlade in perspektivne diplomante k strokovnemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu. Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za vse spole.

Pogoji za prijavo

Na nagradni natečaj za študijsko leto 2022/2023 se lahko prijavijo kandidati, ki so magistrirali ali doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji oz. drugih državah v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2022, in sicer pod pogojem, da se v preteklih letih na SLORI-jev nagradni natečaj s tem delom še niso prijavili. Kandidati lahko prijavijo naloge, ki pomembno ali izvirno prispevajo k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, vloge v naselitvenem in družbenem prostoru, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko ukvarjajo tudi z drugimi vejami manjšinskih študij ali drugimi manjšinskimi skupnostmi, vendar morajo vsebovati primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali biti drugače relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Prijavna dokumentacija

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »Nagradni natečaj za magistrska in doktorska dela 2022/2023« priložiti še:

  • kratko predstavitev obravnavane tematike (v obsegu največ ene tipkane strani) z navedenimi razlogi za izbiro teme in utemeljitvijo pomena zaključnega dela za slovensko skupnost v Italiji, ki naj bo opremljena z lastnoročnim podpisom kandidata in datumom;
  • natisnjen izvod magistrske ali doktorske naloge (trda vezava ni obvezna);
  • kratek življenjepis;
  • fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega so razvidni kandidatovi osebni podatki, državljanstvo in stalno prebivališče.

Kandidati morajo ob navedenem poslati tudi elektronsko različico magistrske ali doktorske naloge in prijavnega obrazca z zgoraj navedenimi prilogami na e-naslov info@slori.org. Prejemniki nagrade morajo za izplačilo denarnega dela nagrade imeti italijansko davčno številko (»codice fiscale«) oziroma jo morajo pridobiti, če je še nimajo.

Za dodatne informacije si oglejte spletno stran, kjer je tudi prijavni obrazec.

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 16. 1. 2023, na sedežu inštituta ali po pošti s priporočeno pošiljko, oddano do vključno 16. 1. 2023.
Elektronsko različico magistrske ali doktorske naloge ter prijavnega obrazca z navedenimi prilogami je prav tako treba poslati na e-naslov info@slori.org do vključno 16. 1. 2023.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411