Atomika in optika

Opis predmeta

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobljeno znanje naj študentom omogoči razumevanje električnih in magnetniških lastnosti snovi, ki so pomembne v elektrotehniki. Študenti bodo pridobili splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe ter sposobnosti logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštitutov, predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

<p>Razumevanje temeljnih fizikalnih in elektrotehničnih zakonitosti v snovi.</p><p>Sposobnost uporabe pridobljenega znanja na področju atomike in optike na različnih področjih elektrotehnike.</p><p></p><p>Po uspešno opravljenem izpitu bi študenti pridobili:</p><p>-poznavanje osnov atomike in optike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev in raziskovalcev v industriji ter na raziskovalnih inštitutih,</p><p>-zadostno osnovno izobrazbo na področju atomike in optike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v visoko-tehnološki industriji.</p><p></p><p>Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:</p><p>- uporabe osnovnih metod atomike in optike pri predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,</p><p>-uporabe temeljnih zakonov atomike in optike pri reševanju splošnejših problemov v elektrotehniki ,</p><p>-reševanja praktičnih problemov v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje v industriji in na inštitutih,</p><p>-reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje atomike in optike z uporabo analitičnih metod s področja fizike.</p><p></p>

Temeljni viri in literatura

<p>1.Raymond A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series (vsakokratna nova izdaja)</p><p><a href=\”http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html\”>http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html</a></p><p>2.A. Iglič: Električne lastnosti snovi, Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja</p><p>se nahaja tudi na: <a href=\”http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html\”>http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html</a>3.. J. Strnad: Fizika 2. del: Elektrika, optika, DMFA (najnovejša izdaja)</p><p>4. J. Strnad: Fizika 3. del: Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi (najnovejša izdaja)</p><p>5. T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz fizike II, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja</p><p>se nahaja na: <a href=\”http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html\”>http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html</a></p>

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411