Delovanje in razvoj EES

Opis predmeta

Delovanje elektroenergetskih sistemov, modeli elementov elektroenergetskega sistema, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema.

Napoved porabe, napoved potreb po moči, rezerva moči, postopki načrtovanja EES, kriteriji načrtovanja, načrtovanje EES v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja EE, metode optimiranja, gospodarjenje s sredstvi.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju in razvoju elektroenergetskega sistema in posameznih elementov. Predmet podaja metode za izračun pretokov moči v omrežju in optimalnega delovanja elektroenergetskega sistema glede na različne kriterije. Študenti spoznajo vlogo rezerve moči ter regulacije frekvence in delovne moči, regulacije napetosti in jalove moči in zagotavljanje ostalih sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema ter koncepte zanesljivosti v obratovanju elektroenergetskega sistema. Študentje bodo spoznali metode napovedovanja porabe električne energije, moči in rezerve proizvodnih in prenosnih zmogljivosti, postopke načrtovanja EES, vprašanje gospodarjenja s sredstvi, ekonomiko, načrtovanje remontov, revitalizacije itn.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele osnovnih gradnikov elektroenergetskega sistema (generator, breme, vod, transformator),

– izračunati pretoke moči po elektroenergetskem omrežju,

– ocenjevati zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema,

– razviti matematične modele za ocenjevanje ekonomske upravičenosti investicij v elektroenergetskem sistemu,

– razviti matematične modele za kratkoročno napovedovanje proizvodnje in porabe električne energije ter cene električne energije,

– razviti optimizacijske modele in izbrati primerno optimizacijsko metodo za matematične probleme s področja načrtovanja elektroenergetskih sistemov,

– interpretirati osnovne principe delovanja trga z električno energijo in sistemskimi storitvami,

– kritično ovrednotiti osnovne mehanizme pri načrtovanju elektroenergetskih sistemov.

Temeljni viri in literatura

  1. F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
  2. M. Pantoš, D. Božič. Načrtovanje elektroenergetskega sistema. Založba FE, 2014.
  3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
  4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
  5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411