Digitalna obdelava signalov

Opis predmeta

Osnove digitalnih signalov (signali, fazorji, gradniki za digitalno obdelavo signalov, klasifikacija signalov, časovni in frekvenčni prostor). Vzorčenje (teorem o vzročenju, vzorčenje v časovnem in frekvenčnem prostoru). Časovno-diskretni sistemi (linearni časovno neodvisni diskretni sistemi, kavzalnost, diferenčne enačbe in linearni diskretni sistemi,  impulzni odziv, strukture časovno-diskretnih sistemov, možnosti realizacije). Frekvenčna analiza časovno diskretnih signalov. Diskretna Fourierova transformacija (algoritmi za izračun, hitra Fourierova transformacija, hitro računanje odziva filtrov s pomočjo FFT, okenske funkcije). Transformacija Z (transformacija Z in inverzna transformacija Z , pomen v digitalni obdelavi signalov, racionalna Z transformacija, lega polov in časovni potek signala). Analiza in sinteza časovno diskretnih sistemov v frekvenčnem prostoru (prenosna funkcija sistema, analiza sistemov z racionalno prenosno funkcijo v prostoru Z, stabilnost, frekvenčni odziv). Načrtovanje digitalnih filtrov (s končnim odzivom FIR, z neskončnim odzivom IIR).  Kvantizacija signala (analogno-digitalna pretvorba, kvantizatorji, napake kvantizacije, kvantizacija in digitalno filtriranje). Digitalna obdelava zvoka in slike. Transformacije večdimenzionalnih signalov. Zgoščevanje zvočnih, slikovnih in video signalov.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje s temeljnimi orodji za digitalno obdelavo signalov. Razumevanje postopkov in posledic zajema, analize in obdelave signalov v diskretni – digitalni obliki ter njihove rekonstrukcije v analogni prostor. Usposobljenost za izbiro primernega načina digitalnega zajema signalov, razumevanje posledic digitalizacije in poznavanje osnovne analize signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru. Usposobljenost za uporabo osnovnih sistemov za digitalno filtriranje in izboljšavo signalov. Razumevanje digitalne obdelave signalov kot gradnika  kompleksnih digitalnih komunikacijskih naprav. Poznavanje osnovnih postopkov za digitalni zapis, obdelavo in zgoščevanje zvoka in slik.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s teoretičnimi izhodišči in praktično naravnane laboratorijske vaje z možnostjo dela v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti usposobljeni za:

  1. Poznavanje osnovnih izhodišč kompleksnega zapisa signalov.
  2. Razumevanje praktičnih vidikov vzorčenja in rekonstrukcije signalov.
  3. Določitev primerne vzorčne frekvence za izbran problem s področja digitalne obdelave signalov.
  4. Razumevanje pomena in uporabe diskretne Fourierove transformacije.
  5. Pretvarjanje med signali in sistemi v časovnem in frekvenčnem prostoru.
  6. Uporabo transformacijskih postopkov za analizo diskretnih linearnih časovno neodvisnih sistemov.
  7. Načrtovanje in analizo digitalnih filtrov po zbrani specifikaciji.

Temeljni viri in literatura

  1. Tasič, J. F., Uvod v postopke digitalne obdelave signalov, Založba FE in FRI, 2002.
  2. Manolakis, Ingle, Applied Digital Signal Processing, Cambridge University Press, 2011
  3. Bose, T., Digital signal and image processing, John Wiley and Sons, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411