Električni stroji

Opis predmeta

Skupne osnove električnih strojev: nazivni podatki in vrste obratovanja električnih strojev, magnetno polje, induciranje napetosti, elektromagnetni navor, izgube in izkoristek, segrevanje električnih strojev. Obravnavanje osnovnih električnih strojev: transformatorji, avtotransformatorji, sinhronski stroji, asinhronski stroji in komutatorski stroji. Predstavitev in obravnava sodobnih električnih strojev ter njihova uporaba pri: generaciji električne energije obnovljivih virov energije, avtomatizaciji industrijskih procesov, prevoznih sredstvih – hibridna vozila, robotiki, superprevodnih sistemih, električnih orodjih in mikro-elektromehanskih sistemih.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti teoretična znanja potrebna za razumevanje osnovnih pojmov o električnih strojih in principov delovanja različnih tipov električnih strojev. Poznavanje osnovnih modelnih vezij in vhodno izhodnih karakteristik električnih strojev. Razumevanje osnovnih preizkusov s področja električnih strojev. Podati smernice razumevanja operativnih problemov v industriji električnih strojev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditirne vaje in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,…)

Predmet je sestavljen iz 45 ur predavanj, 15 ur avditirnih vaj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-predstaviti osnove elektromehanske pretvorbe energije,

-pojasniti temeljne pojme o navoru in mehanskem ravnotežju,

-razložiti delovanja električnih transformatorjev, generatorjev in motorjev,

-izračunati osnovne karakteristike različnih tipov električnih strojev,

-analizirati enostavne preizkuse s področja električnih strojev,

-pojasniti problematiko izdelave in oblikovanja električnih strojev.

Temeljni viri in literatura

1. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2016.

2. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Higher Education; 5 edition, 2011.

3. Austin Hughes, Bill Drury:Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications,  Newnes, 4th Revised edition edition, 2013.

4. Dino Zorbas, Electric Machines, Nelson Engineering, 2014.

5. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley & Sons; 3rd Edition, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411