Fizika snovi

Opis predmeta

Eksperimentalne osnove kvantne mehanike. Principi kvantne mehanike. Nekaj preprostih primerov iz kvantne mehanike. Vodikov atom.   Atomi z več elektroni. Osnove statistične termodinamike. Elektronski plin.  Samoorganizacija molekul.  Fizika elektrolitov. Elektroni v kovinah.  Električni tok v snovi.  Energijski pasovi v kristalih. Polprevodniki. Dielektrične lastnosti snovi. Magnetne lastnosti snovi. Superprevodnost. Osnove mehanike kontinuov in hidrodinamike. Kinetični in magnetohidrodinamski (MHD) opis plinske plazme.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Pridobljeno znanje naj študentom omogoči razumevanje električnih lastnosti snovi, med drugim   lastnosti polprevodnikov, kovin, superprevodnikov, elektronskega plina, elektrolitskih raztopin  in plinske plazme na nivoju, ki se ga pričakuje od magistra elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji/računske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študenti:

 1. Bili sposobni izbrati osnovne koncepte statistične fizike .
 2. Bili sposobni izbrati osnovne koncepte kvantne mehanike.
 3. Razlikovali koncepte mikrokanonskega, kanonskega in velekanonskega ansambla
 4. Bili sposobni rešiti preproste kvantnomehanske zglede s pomočjo Schrodingerjeve enačbe (potencialna jama, potencialna bariera,…).
 5. Uporabiti pridobljena matematična znanja pri delu z materiali na raznih področjih elektrotehnike.
 6. Bolj poglobljeno razumeli električne in magnetne lastnosti snovi.

Temeljni viri in literatura

 1. J. Strnad, Fizika III in IV del, DZS, Ljubljana, vsakokratna nova izdaja
 2. L. Solymar, D. Walsh, Lectures on the electrical properties of materials, Clarendon Press, Oxford, 1970.
 3. S. Poberaj, Fizika snovi, Založba FE in FRI, 1976.
 4. B.H. Brandsen, C.J. Joachain, Quantum Mechanics, Prentice Hall, vsakokratna nova izdaja.
 5. R. A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja.
 6. A. Iglič in V. Kralj-Iglič, Izbrana poglavja iz fizike mehke snovi, Založba FE in FRI, 200
 7. A. Iglič, D. Drobne, V. Kralj-Iglič, Nanostructures in Biological Systems, Pan Stanford, Singapore, 2013 (in print).
 8. I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, Školska knjiga Zagreb, 1990.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411