Gradniki sistemov vodenja

Opis predmeta

Predmet bo obravnaval merilnike, regulatorje in krmilnike ter izvršne sisteme na področjih: procesne industrije, izdelčne industrije, robotike ter posebne gradnike s področij spremljanja lastnosti snovi, analiznih meritev, biosenzorjev, mikrosenzorjev, biosenzorjev in virtualne senzorike. V okviru predmeta bodo obravnavani naslednji vsebinski sklopi:

Osnovni principi teorije vodenja.

Varnostni standardi na področja sistemov vodenja (stopnje zaščite IP in stopnja mehanske odpornosti IK, gradniki v eksplozijsko nevarnih okoljih).

Standardni signali regulacijske zanke.

Merilni sistemi:

     merilniki (pozicija, pot, hitrost, pospešek, sila, navor, nivo, pretok, temperatura, tlak, bližina, oddaljenost, vlažnost, toplotna prevodnost, viskoznost, gostota, analizne meritve, posebni merilniki),

     merilniki na osnovi strojnega vida,

     merilni pretvorniki.

Izvršni sistemi:

     aktuatorji in končni izvršni členi (elektromotorni, hidravlični in pnevmatski pogoni, zvezni in diskretni ventili, črpalke)

     aktuatorski pretvorniki (frekvenčni pretvornik, rele, elektropnevmatski ventil, elektrohidravlični ventil, pretvornik zrak-tok itd.)

Regulatorji in krmilniki.

Poudarek pa bo na izbiri in parametriranju gradnikov ter njihovo vključevanje v sisteme vodenja in nadzora.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznati gradnike sistemov vodenja in njihovo povezovanje s stališča inženirja uporabnika/vzdrževalca/načrtovalca ter njihovo vključevanje v sistem vodenja in nadzora.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, laboratorijske vaje, v okviru laboratorijskih vaj tudi strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razlikovati osnovne principe vodenja,

– pojasniti delovanje pogosto uporabljenih merilnikov fizikalnih veličin in izvršnih členov v sistemih vodenja,

– navesti pomembnejše standarde s področja vodenja procesov,

– opisati najbolj pogoste gradnike avtomatizacije,

– razumeti način komunikacije v sistemih vodenja,

– izbrati primerne gradnike vodenja za določen namen.

Temeljni viri in literatura

  1. A. Belič: Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012.
  2. R. Karba: Gradniki sistemov vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.
  3. J. Kocijan, J. Petrovčič: Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2002 .
  4. C. W. de Silva: Sensors and actuators: control systems instrumentation, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2007.
  5. J. Stenerson: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Regents/Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.
  6. S. Strmčnik in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411