Interaktivnost in oblikovanje informacij

Opis predmeta

Pri predmetu Interaktivnost in oblikovanj informacij bodo obravnavani celostni pristopi k oblikovanju informacij in oblikovanju interaktivnosti. Poudarek bo na računskih pristopih k vidnemu sporočanju ter na razvoju interaktivnih rešitev, produktov in vmesnikov v hipermedijskih okoljih. Oblikovanje informacij in oblikovanje interaktivnosti sta kontekstualizirani kot bistveni komponenti uporabniške izkušnje, ki v velikem delu determinira uporabnost informacijske storitve ali produkta.

Vsebina predmeta:

Oblikovanje informacij:

Modeli vidnega zaznavanja

Oblikovanje vidnih sporočil

Predstavitev informacije

Prikaz informacije

Prikazne tehnologije

Navigacija in interaktivnost

Interaktivno oblikovanje:

Uporabniška izkušnja

Konceptualni modeli interaktivnosti

Kognitivni vidik interaktivnosti

Kognitivni model uporabnika

Kolaborativni in socialni vidiki

Interaktivne tehnologije

Razvojni proces interaktivnih rešitev

Vrednotenje uporabnosti

Vaje:

Poudarek bo na razvoju in vrednotenju interaktivnih hipermedijskih rešitev. Študentje bodo v ustrezno opremljenem laboratoriju zasnovali in razvili več prototipov z uporabo programskih orodij za grafično procesiranje in obdelavo podatkov, ki so primerni za podporo prototipno osnovanemu razvojnemu ciklu. Poleg programskih orodij bodo pri delu uporabljani tudi senzorji, interaktivni vmesniki ter elektronske komponente. Predvideno je tudi sodelovanje podiplomskih študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente naučiti oblikovanja in podajanja informacij ter oblikovanja interaktivnosti s poudarkom na razvoju uporabniško in podatkovno osredotočenih multimedijskih programskih rešitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s podporo avdio-vizualne opreme. Laboratorijske vaje v učilnici z ustrezno strojno in programsko opremo. Delo posamezno in v skupinah. Praktično delo in vrednotenje produktov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov:

 • vidnega zaznavanja,

 • vizualizacije informacij,

 • interaktivnosti,

 • obogatene resničnosti.

   

  Uporaba:

  Snovanje in implementiranje praktičnih rešitev s področja interaktivnosti in oblikovanja informacij v inteligentnih sistemih, npr. za

 • učenje,

 • analizo slikovnih informacij,

 • video nadzor,

 • kreiranje in vzdrževanje novomedijske umetnosti.

   

  Refleksija:

  Spoznavanje in razumevanje vloge sodobne informacijske tehnologije

  v družbi nasploh, še posebej pa v umetnosti, ki nudi širok spekter možnosti za eksperimentiranje s to tehnologijo. Premislek tudi o zasvojenosti s to tehnologijo.

   

  Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:

Sposobnost poglobljenega samostojnega in multidisciplinarnega raziskovanja na osnovi strokovne literature in eksperimentalnega dela. Implementacija ciljno usmerjenih praktičnih rešitev.

Reference nosilca

Sedem del, vezanih na vsebino predmeta:

 1. F. Solina, B. Meden. Light fountain – a virtually enhanced stone sculpture. Digital Creativity 28 (2): 89-102, 2017.

 2. A. Jaklič, F. Solina, L. Šajn. User interface for a better eye contact in videoconferencing. Displays 46: 25–36, 2017.

 3. B. Batagelj, F. Solina. Preservation of an interactive computer-based art installation—a case study. International journal of arts & technology 10 (3): 206-230, 2017.

 4. A. Jaklič, M. Erič, I. Mihajlović, Ž. Stopinšek, F Solina. Volumetric models from 3D point clouds: The case study of sarcophagi cargo from a 2nd/3rd century AD Roman shipwreck near Sutivan on island Brač, Croatia. Journal of Archaeological Science 62 (October 2015: 143–152, 2015.

 5. E. Pavlin, Ž. Elsner, T. Jagodnik, B. Batagelj, F. Solina. From illustrations to an interactive art installation. Journal of Information, Communication and Ethics in Society 13 (2): 130-145, 2015.

 6. B. Batagelj, F. Solina. Image-Based Biometrics in Forensic Science. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66 (3): 259-266, 2015.

 7. F. Solina. 15 seconds of fame. Leonardo 37 (2): 105-110, 2004.

  Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu:

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6749.

Temeljni viri in literatura

 • Christian Tominski, Interaction for Visualization, Morgan & Claypool, 2015.

 • Robert Spence, Information visualization: Design for Interaction, 2007.

 • Ben Fry, Visualizing Data, O.’Reilly, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411