Internetni sistemi

Opis predmeta

Internet včeraj, danes in jutri (kaj je internet, kdo upravlja z internetom,  kaj se prenaša preko interneta, količina vsebine na internetu). Osnovni koncepti internetnih omrežij (povezljivost različnih prenosnih tehnologij, internetni protokolni sklad, potek komunikacije med uporabniki). Gradniki internetnih omrežij (omrežni elementi, terminalna oprema, prenosne tehnologije, aplikacije). Internetni protokoli (koncept delovanja, protokoli omrežnega sloja, protokoli transportnega sloja, aplikacijski protokoli). Aplikacije in storitve (strežniki vsebin, elektronska pošta, strežniki za omrežne storitve, gostovanje).

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati pregled temeljnih konceptov internetnih omrežij,  delovanja paketnih sistemov. Spoznavanje osnovnih gradnikov internetnih omrežij, temeljnih mehanizmov, omrežnih, transportnih in aplikacijski protokolov ter storitev v internetnih omrežjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje. Eizobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti ključne tehnologije in aplikacije internetnih omrežij,

– opisati pomembne omrežne tehnologije in aplikacije, 

– opisati arhitekturo domačih, poslovnih in operaterskih omrežij,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih slojev komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih protokolov za zagotavljanje omrežne varnosti,

– konfigurirati uporabniške, domače in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost,

– konfigurirati spletni strežnik,

– primerjati koncepte, arhitekture in funkcionalnosti za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Reference nosilca

Andrej Kos je diplomiral leta 1996 na Univerzi v Ljubljani ter doktoriral na področju telekomunikacij leta 2003. Trenutno je zaposlen kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kjer izvaja predavanja pri predmetih Komunikacijski sistemi in omrežja 1, Komunikacijski sistemi in omrežja 2, Inteligentna omrežja in Internetni sistemi, v izpostavi Fakultete za elektrotehniko v Novi Gorici pa pri predmetih Studijska in snemalna tehnika, Internetni sistemi in Mobilni sistemi.

Je vodja večjega števila razvojno-raziskovalnih projektov v sodelovanju z industrijo. Njegovo razvojno-raziskovalno delo je osredotočeno na analizo, modeliranje in načrtovanje naprednih telekomunikacijskih elementov, omrežij, sistemov in storitev. Trenutno se posveča upravljanju širokopasovnih paketnih omrežij ter inteligentnim storitvam naslednje generacije.

Sodeluje v naslednjih mednarodnih in nacionalnih organizacijah: ETSI, Sintesio-tehnični odbor, IFIP-namestnik predstavnika Slovenije v TC6, IEICE fellow member, IEEE member, EU evaluator za Networking Research Test Beds, Tehnološka platforma NEM, Tehnološka platforma NESSI ter Tehnološka platforma eMobility. Med drugim je tudi član uredniških in programskih odborov Vitel in IEEE/IFIP MMNS.

  1. Kos Andrej, Homan Peter, Bešter Janez. Performance evaluation of a synchronous bulk packet switch under real traffic conditions. IEICE trans. commun., 2003, vol. E86-B, no. 5, str. 1612-1624
  2. Švigelj Aleš, Mohorčič Mihael, Kandus Gorazd, Kos Andrej, Pustišek Matevž, Bešter Janez. Routing in ISL networks considering empirical IP traffic. IEEE j. sel. areas commun., 2004, vol. 22, str. 261-272
  3. GRAŠIČ, Valerij, KOS, Andrej, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana. Classification of incoming calls for the capital city of Slovenia smart city 112 public safety system using open Internet of Things data. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2018, vol. 14, no. 9, str. 1-12, ilustr. ISSN 1550-1477. DOI: 10.1177/1550147718801703. [COBISS.SI-ID 2048569107]
  4. PUSTIŠEK, Matevž, ŠTEFANIČ JUŽNIČ, Leon, KOS, Andrej. Blockchain support in IoT platforms. The IPSI BgD transactions on internet research. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 14, no. 1, str. 13-20, ilustr. ISSN 1820-4503. [COBISS.SI-ID 11938132]
  5. KREN, Matej, KOS, Andrej, SEDLAR, Urban. Modeling opinion of IPTV viewers based on implicit feedback and content metadata. IEEE access. 2019, vol. 7, str. 14455 – 14462, ilustr. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2891837. [COBISS.SI-ID 12380756]
  6. MIHELJ, Jernej, ZHANG, Yuan, KOS, Andrej, SEDLAR, Urban. Crowdsourced traffic event detection and source reputation assessment using smart contracts. Sensors. Aug.-1 2019, iss. 15, 3267, str. 1-17, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19153267. [COBISS.SI-ID 12587860]

Temeljni viri in literatura

1. Farrel, Adrian: The Internet and Its Protocols : A Comparative Approach, Morgan Kaufmann Publishers (2004); ISBN 1-55860-913-X

2. Martin P. Clark: Data Networks, IP and the Internet: protocols, design and operation, Wiley (2003), ISBN 0-470-84856-1

3. Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture (4th Edition), Prentice Hall; 4th edition (January 2000), ISBN 0130183806

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411