Internetni sistemi

Opis predmeta

Internet včeraj, danes in jutri (kaj je internet, kdo upravlja z internetom,  kaj se prenaša preko interneta, količina vsebine na internetu). Osnovni koncepti internetnih omrežij (povezljivost različnih prenosnih tehnologij, internetni protokolni sklad, potek komunikacije med uporabniki). Gradniki internetnih omrežij (omrežni elementi, terminalna oprema, prenosne tehnologije, aplikacije). Internetni protokoli (koncept delovanja, protokoli omrežnega sloja, protokoli transportnega sloja, aplikacijski protokoli). Aplikacije in storitve (strežniki vsebin, elektronska pošta, strežniki za omrežne storitve, gostovanje).

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je podati pregled temeljnih konceptov internetnih omrežij,  delovanja paketnih sistemov. Spoznavanje osnovnih gradnikov internetnih omrežij, temeljnih mehanizmov, omrežnih, transportnih in aplikacijski protokolov ter storitev v internetnih omrežjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje. Eizobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti ključne tehnologije in aplikacije internetnih omrežij,

– opisati pomembne omrežne tehnologije in aplikacije, 

– opisati arhitekturo domačih, poslovnih in operaterskih omrežij,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih slojev komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med funkcionalnostmi različnih protokolov za zagotavljanje omrežne varnosti,

– konfigurirati uporabniške, domače in poslovne omrežne naprave za osnovno povezljivost,

– konfigurirati spletni strežnik,

– primerjati koncepte, arhitekture in funkcionalnosti za domača, poslovna in operaterska omrežja.

Temeljni viri in literatura

1. Farrel, Adrian: The Internet and Its Protocols : A Comparative Approach, Morgan Kaufmann Publishers (2004); ISBN 1-55860-913-X

2. Martin P. Clark: Data Networks, IP and the Internet: protocols, design and operation, Wiley (2003), ISBN 0-470-84856-1

3. Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture (4th Edition), Prentice Hall; 4th edition (January 2000), ISBN 0130183806

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411