Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov

Opis predmeta

Vsebina predmeta obsega obravnavo naslednje snovi:

 • uvod v kompleksne sisteme (opis in matematične predstavitve kompleksnih sistemov:

nezanesljivosti modelov, multivariabilni in veliki sistemi, sistemi z zakasnitvami, fazno -neminimalni sistemi, nelinearni in časovno-spremenljivi sistemi, kombinirani zvezno-diskretni sistemi)

 • predstavitev težavnih lastnosti s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih funkcij analize,
 • predstavitev nekaterih možnosti načrtovanja vodenja, ki vključujejo tudi koncepte optimalnosti (na impliciten oz. ekspliciten način):

      problem optimalnega vodenja (principi

      in kriteriji, linearni kvadratični regulator,

      observatorji stanj, kombinacija metod

      optimalnega načrtovanja z modernimi

      metodami načrtovanja),

      adaptivno načrtovanje,

      hierarhično in porazdeljeno vodenje,

      sistemi mrežnega vodenja,

 • razširitev rezultatov na razvoj ekspertnih sistemov,

tehnologija izvedbe vodenja kompleksnih sistemov (računalniški sistemi za vodenje in programirljivi krmilniki, programska oprema, omrežne tehnologije, industrijski informacijski sistemi).

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:

 • predstaviti lastnosti dinamičnih sistemov, ki jih uvrščajo med težavne za vodenje,
 • predstaviti matematična orodja za obravnavo teh lastnosti,
 • predstaviti nekatere značilne metode in pristope načrtovanja tovrstnih sistemov,
 • predstaviti praktične vidike realizacije vodenja kompleksnih sistemov.

Glede na širino področja bomo lahko problematiko prilagodili tudi specifičnim potrebam posameznega študenta.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in seminarsko delo

Predvideni študijski rezultati

 • poznavanje in razumevanje lastnosti dinamičnih sistemov,
 • razumevanje, zakaj je dosegljiva kvaliteta obnašanja nekaterih sistemov omejena,
 • uporaba izbranih metod načrtovanja vodenja kompleksnih sistemov,
 • analiza lastnost, ki so pomembne pri realizaciji načrtanih rezultatov vodenja,
 • ustrezna predstavitev rezultatov načrtovanja v pisni in ustni obliki.

Temeljni viri in literatura

[1] S. Skogestad, I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Analysis and Design, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2006.

[2] P. Jackson: Introduction to Expert Systems, Addison – Wesley, Harlow, 1999.

[3] Astrom, Wittenmark, Adaptive control, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1994.

[4] R. Karba, M. Atanasijević-Kunc, Multivariabilni sistemi, Založba FE in FRI, 2010.

[5] M. Atanasijević-Kunc, Multivariabilni sistemi, predstavitev, analiza in načrtovnje skozi primere, Založba FE in FRI, 2004.

[6] J. Stenerson, Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Third Edition, Pearson/Prentice Hall, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411