Komunikacije v avtomatiki

Opis predmeta

Osnovni koncepti komunikacijskih sistemov.

Slojnost komunikacijskih sistemov.  Arhitektura omrežij.

Referenčni model, ISO OSI, TCP/IP.

Osnovno o informacijah in kodiranju.

Osnovno o prenosnih sredstvih.

Osnovno o komunikacijskih protokolih, storitvah in standardih.

Protokoli in storitve aplikacijskega sloja,

HTTP, SMTP, FTP, DNS, komunikacijske vtičnice.

Protokoli in storitve prenosnega sloja, TCP, UDP.

Delovanje omrežja, usmerjanje, naslavljanje.

Protokoli in storitve omrežnega sloja, IP, ICMP, OSPF, RIP, NAT, DHCP.

Podatkovno linijski sloj, dostop do prenosnega sredstva, ethernet, ARP.

Varnost v porazdeljenih  sistemih, algoritmi in protokoli, storitve.

Industrijske komunikacijske tehnologije in standardi. Komunikacije v realnem času.

Vsenavzočna senzorska omrežja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osvojitev osnovnih načel zgradbe, delovanja ter uporabe komunikacijskih sistemov in tehnologij v avtomatiki.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov.

Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Te so zasnovane več delih, v katerih se študentje postopoma seznanjajo s posameznimi sloji sklada TCP/IP. Skupino na vajah  sestavljata dva ali trije študentje. Po vsakem delu vaj študentje poročajo o izsledkih in jih primerjajo z teorijo, ki je bila obdelana na predavanjih.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • pojasniti delovanje spletnih sistemov in tehnologij,
  • pojasniti zgradbo in delovanje komunikacijskih sistemov v avtomatiki,
  • izdelati enostavne rešitve za prenos senzorskih ali krmilnih signalov v avtomatiki preko protokolov UDP ali TCP
  • izdelati enostavne rešitve za povezavo naprav tipa »Internet stvari« v strežniško/oblačno infrastrukturo preko protokola HTTP
  • uporabljati komunikacijsko tehnologijo za realizacijo krajevno porazdeljenih sistemov avtomatizacije in informatizacije.

Temeljni viri in literatura

  1. J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 5th ed., Pearson Addison-Wesley, 2010.
  2. A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed., Pearson Prentice Hall, 2011.
  3. R. Zurawski, The industrial communication technology handbook, Boca Raton,  Taylor & Francis, 2005.
  4. Študijsko gradivo izvajalcev predmeta:  prosojnice predavanj (lecture slides), navodila za laboratorijske vaje (laboratory work instructions)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411