Magistrsko delo

Opis predmeta

Predmet je namenjen pripravi in izdelavi magistrskega dela.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati širše področje in relevantno literaturo s področja teme magistrskega dela,razumeti zastavljene probleme in poiskati smiselne teoretične ter ustrezne programske rešitve, napisati magistrsko delo in izdelati programsko podporo.

Splošne kompetence:

–          Sposobnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja.

–          Sposobnost strokovne komunikacije v slovenskem in tujem jeziku.

–          Sposobnost aplikacije pridobljenega znanja pri reševanju problemov s področja računalništva in informatike; sposobnost nadgradnje znanja.

–          Obvladovanje raziskovalnih metod na področju računalništva in informatike.

–         Razvoj strokovne odgovornosti in etike

Metode poučevanja in učenja

Seminarsko in samostojno delo pod vodstvom mentorja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študenti spoznavajo samostojno raziskovalno delo, spoznavajo literaturo in obstoječe rešitve in iščejo nove prijeme za reševanje zastavljenih problemov.

Uporaba: Pridobivanje znanja in izkušenj pri iskanju lastnih rešitev teoretičnih in praktičnih problemov, pri pisanju strokovnih del in predstavitvi lastnih rezultatov.

Refleksija: Razumevanje primernosti izbranih pristopov s področja računalništva in informatike za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

predmet: Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov, predstavitev rešitev v obliki zaključenega pisnega izdelka in ustne predstavitve.

Temeljni viri in literatura

  1. Justin Zobel, Writing for Computer Science, second edition, Springer, 2004.
  2. D. Evans and P. Gruba, How to Write a Better Thesis, Second edition, Melbourne University Press, Melbourne, 2002.
  3. Herman T.: Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, Wiley; 3 edition, 2010.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411