Mehatronski sistemi

Opis predmeta

  • Mehanski sistemi z gibljivimi elementi
  • Fizikalni opis mehanskih elementov (nosilci, vzmeti, blažilniki, ležaji, zobniki, prenosi, manipulatorji…)
  • Modeliranje in simulacija mehatronskih sistemov
  • Hidravlični in pnevmatski aktuatorji
  • Nekonvencionalne izvedbe električnih aktuatorjev
  • Mehatronika v transportnih sistemih (industrijskih, cestnih, tirnih)
  • Primeri kompleksnih mehatronskih sistemov: hibridno vozilo, magnetna levitacija…

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje fizikalne slike in analiza heterogenih sestavnih sklopov mehatronskih sistemov. Integracija doseženih specifičnih znanj na primeru sodobnih kompleksnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent bo pridobil osnovna znanja iz teorije mehanskih elementov in sistemov. Spoznal bo konvencionalne in nekonvencionalne izvršne elemente ter razumel medsebojno delovanje posamičnih podsestavov v kompleksnem sistemu.

Uporaba: Povezovanje doseženih teoretičnih znanj iz drugih predmetov z novo pridobljenimi znanji iz predmeta na področju vseprisotnih elektromehanskih sistemov.

Refleksija: Predmet posreduje uravnovešena teoretična in praktična znanja. Hkrati bo študentu elektrotehnike predstavil sorodna področja, ki jih srečuje v inženirski praksi. Na ta način bo preglednejša povezanost med teoretičnim ozadjem in inženirsko realnostjo.

Prenosljive spretnosti: Raziskovalno delo: iskanje primerov mehatronskih sistemov po strokovni literaturi in spletu ter njihova predstavitev kolegom. Timsko delo na projektih.

Temeljni viri in literatura

  1. Pisno gradivo, prirejeno za predmet
  2. Rolf Isermann, Mechatronic Systems Fundamentals, Springer, 2005
  3. S. Cetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411