Mehatronski sistemi

Opis predmeta

 • Mehanski sistemi z gibljivimi elementi
 • Fizikalni opis mehanskih elementov (nosilci, vzmeti, blažilniki, ležaji, zobniki, prenosi, manipulatorji…)
 • Modeliranje in simulacija mehatronskih sistemov
 • Hidravlični in pnevmatski aktuatorji
 • Nekonvencionalne izvedbe električnih aktuatorjev
 • Mehatronika v transportnih sistemih (industrijskih, cestnih, tirnih)
 • Primeri kompleksnih mehatronskih sistemov: hibridno vozilo, magnetna levitacija…

Cilji in kompetence

Spoznavanje fizikalne slike in analiza heterogenih sestavnih sklopov mehatronskih sistemov. Integracija doseženih specifičnih znanj na primeru sodobnih kompleksnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent bo pridobil osnovna znanja iz teorije mehanskih elementov in sistemov. Spoznal bo konvencionalne in nekonvencionalne izvršne elemente ter razumel medsebojno delovanje posamičnih podsestavov v kompleksnem sistemu.

Uporaba: Povezovanje doseženih teoretičnih znanj iz drugih predmetov z novo pridobljenimi znanji iz predmeta na področju vseprisotnih elektromehanskih sistemov.

Refleksija: Predmet posreduje uravnovešena teoretična in praktična znanja. Hkrati bo študentu elektrotehnike predstavil sorodna področja, ki jih srečuje v inženirski praksi. Na ta način bo preglednejša povezanost med teoretičnim ozadjem in inženirsko realnostjo.

Prenosljive spretnosti: Raziskovalno delo: iskanje primerov mehatronskih sistemov po strokovni literaturi in spletu ter njihova predstavitev kolegom. Timsko delo na projektih.

Reference nosilca

 1. KONTARČEK, Andraž, NEMEC, Mitja, BAJEC, Primož, AMBROŽIČ, Vanja. Single open-phase fault detection with fault-tolerant control of an inverter-fed permanent magnet synchronous machine. Automatika, 2014, vol. 55, no. 4, str. 474-486.
 2. AMBROŽIČ, Vanja, ZAJEC, Peter. Električni servo pogoni. 1. izd. V Ljubljani: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, 2016
 3. DROBNIČ, Klemen, NEMEC, Mitja, FIŠER, Rastko, AMBROŽIČ, Vanja. Simplified detection of broken rotor bars in induction motors controlled in field reference frame. Control engineering practice, Aug. 2012, vol. 20, no. 8, str. 761-769, ilustr.
 4. MAKUC, Danilo, DROBNIČ, Klemen, AMBROŽIČ, Vanja, MILJAVEC, Damijan, FIŠER, Rastko, NEMEC, Mitja. Parameters estimation of induction motor with faulty rotor. Przeglęad Elektrotechniczny, 2012, rok 88, 1a, str. 41-46.
 5. NEMEC, Mitja, DROBNIČ, Klemen, NEDELJKOVIĆ, David, FIŠER, Rastko, AMBROŽIČ, Vanja. Detection of broken bars in induction motor through the analysis of supply voltage modulation. IEEE transactions on industrial electronics, Aug. 2010, vol. 57, no. 8, str. 2879-2888

Temeljni viri in literatura

 1. Pisno gradivo, prirejeno za predmet
 2. Rolf Isermann, Mechatronic Systems Fundamentals, Springer, 2005
 3. S. Cetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411