Modul A: Kontrola kakovosti in zanesljivosti

Opis predmeta

Temeljni pojmi kakovosti sistemov in zanesljivosti;

Celovito vodenje kakovosti;

Podpora standardizacije na področju;

Priprava in obravnava kontrolnih rezultatov v porazdelitvenih tabelah in grafikonih;

Kontrolne karte za merljive in nemerljive (opisne) karakteristike;

Standardizirani načrti vzorčenja;

Preizkušanje domnev o sprejetju ali zavrnitvi izjav o nekem parametru;

Splošno obvladovanje zanesljivosti proizvodov in izračun;

Tehniški vidiki označevanja proizvodov CE

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji za kontrolo kakovosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov. V okvir obvladovanja kontrole kakovosti in zanesljivosti spada spoznavanje sistema celovitega vodenja kakovosti s kompleksnimi sistemi in orodji, za  dvig kakovosti proizvodov in storitev. Študent se spozna z orodji za ocenjevanje merljivih in nemerljivih (opisnih) karakteristik kakovosti in zanesljivosti komponent, sklopov in sistemov. Namen je tudi razmejiti in razumeti področja varnosti in kakovosti, zanesljivosti in vzdrževanja, ter to povezati z evropskimi zahtevami, tako s stališča standardizacije kot tehniških zahtev za proizvode. Pristop h kontroli kakovosti in zanesljivosti se prikaže tudi z ekonomskega vidika. Na praktičnih primerih se utrdi teoretično znanje.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, seminarske naloge, projekti

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razložiti in interpretirati osnovne pojme s področja meroslovja, frekvenčnih karakteristik, merljivih in atributivnih karakteristik, kontrolnih kart in zmogljivosti procesov

– interpretirati podatke kontrole kakovosti za merljive in atributivne karakteristike

– izdelati načrt vzorčenja za kontrolo kakovosti

– preizkusiti domneve o parametrih kakovosti

– izračunati zanesljivost enostavnih proizvodov

– evalvirati rezultate kontrole kakovosti in zanesljivosti

Temeljni viri in literatura

www.sist.si, www.iso.org, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euromet.org

1. BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2011

2. BEGEŠ, Gaber. Kontrola kakovosti in zanesljivosti: laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 20123. Practical Reliability Engineering by Patrick P. O'Connor and Andre Kleyner, Amazon, 2012

3. Quality Control for Dummies by Larry Webber and Michael Wallace, Amazon, 2012

4. SPC and Continuous Improvement by Mal Owen, Amazon, 2013

5. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence 6/e by Joseph Defeo and J.M. Juran, Amazon, 2010

6. Acceptance Sampling in Quality Control, Second Edition (Statistics: A Series of Textbooks and Monographs) by Edward G. Schilling and Dean V. Neubauer, Amazon, 2009

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411