Modul B: Tehniška kakovost

Opis predmeta

Tehniška kakovost kot temeljna inženirska disciplina;

Pojmi kakovosti in spremljajoča področja (standardizacija, certificiranje,..) ;

Sistemi vodenja kakovosti;

Celovito vodenje kakovosti (TQM) (tehnike reševanja problemov in krog kakovosti);

Postopki in osnovna orodja zagotavljanja kakovosti (kontrolne karte, integracija zahtev kupca v proizvod – QFD, analiza možnih napak in njihovih posledic – FMEA, nadzor procesov – SPC statistična procesna kontrola, načrtovanje optimalnega eksperiment, itd.);

Kakovost in standardizacija po področjih (proizvodnja, laboratoriji, storitve, okolje, varnost, zdravstvo, itd.);

Izobraževanje, motivacija in nenehno izboljševanje;

Zanesljivost in vzdrževanje sistemov;

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji o zagotavljanju in doseganju tehniške kakovosti proizvodov in storitev na osnovi merjenj in preskušanj, nadzora procesov in orodij za celovito obvladovanje kakovosti.  Študent se pri predmetu nauči različnih tehnik reševanja problemov s pomočjo modernih principov in orodij za zagotavljanje in celovito upravljanje kakovost, spozna se z elementi zanesljivosti in osnovami vzdrževanja sistemov.

Osnovne specifike, zahteve in rešitve tehniške kakovosti spoznajo študentje na praktičnih primerih in problemih. Končni cilj predmeta je biti neposredno vključen v realno okolje s področja kakovosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, seminarska naloga, ekskurzija

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razložiti osnovne pojme s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda, namen direktiv,
 • koristiti vse vrste standardov zagotavljanja kakovosti po področjih,
 • opisati dela presojevalcev in certifikacijskih organov,
 • orisati celovito vodenje kakovosti, uporabo orodij za zagotavljanje kakovosti ter metode kot so QFD in FMEA,
 • ovrednotiti kakovost in varnost na področju okolja,
 • načrtovati in izvesti konkretno delo na področju preskušanja, dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprave optimalnega eksperimenta,
 • pripraviti poslovnik kakovosti in implementirati sistem kakovosti.

Reference nosilca

DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber. Tehniška kakovost : povzetek predavanj. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012. 253 str.

2. DRNOVŠEK, Janko, BEGEŠ, Gaber. Tehniška kakovost : laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2012. IV, 52 str..

3. BATAGELJ, Valentin, ŽUŽEK, Vincencij, DRNOVŠEK, Janko, BOJKOVSKI, Jovan. A numerical and experimental investigation of the heat losses in thermometric fixed-point cells. International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310. [Print ed.], Jun. 2015, vol. 85, str. 321-335.

4. BEGUŠ, Samo, BEGEŠ, Gaber, DRNOVŠEK, Janko, HUDOKLIN, Domen. A novel NIR laser-based sensor for measuring the surface moisture in polymers. Sensors and actuators. A, Physical, ISSN 0924-4247, Jan. 2015, vol. 221, str. 53-59.

5. BEGEŠ, Gaber, DRNOVŠEK, Janko, OGOREVC, Jaka, BOJKOVSKI, Jovan. Influence of different temperature sensors on measuring energy efficiency and heating-up time of hobs. V: TEMPMEKO 2013 special issue 3 : selected papers of the 12th International Symposium on Temperature, Humidity, Moisture and Thermal Measurements in Industry and Science, (International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, vol. 36, no. 2/3, Mar. 2015). New York: Plenum Press, 2015, str. 493-507.

Temeljni viri in literatura

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int,  www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
 2. Drnovšek, J.; Pušnik, I.; Bojkovski, J.; Begeš, G.; Kakovost sistemov. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2007
 3. Pond, R.J.: Fundamentals od Statistical Quality Control. New York: Macmillan College Publishing Company 1994
 4. Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2001
 5. O`Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering. 4. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2002
 6. Feigenbaum, A.V.: Total Quality Control. 3. pregl. jubilejna izdaja. New York: McGraw-Hill, Inc. 1991
 7. Robin E. Mcdermott, Raymond J. Mikulak, Michael R. Beauregard: The Basic of FMEA. Portland, USA
 8. John Terninko: Step-by Step QFD. Boca Raton, Florida, St. Lucie Press 1997
 9. Lou Chen: Quality Function Deployment, Addison Wesley Longman, 1995
 10. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 11. QualSoft: Busines Improvement Software, Birmingham, 2000
 12. Yoi Akao: QFD, Portland, Oregon, Productivity Press, 2000
 13. VIM – International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (OIML, 2000)
 14. Slovenski inštitut za standardizacijo: SIST EN 45020 – Standardizacija in z njo povezane dejavnosti – Splošni slovar, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411