Modul J: Omrežja naslednje generacije

Opis predmeta

Osnove MPLS. Napredne storitve in VPN. MetroEthernet. Planiranje omrežij. 5G tehnologija in vertikale.  Uvod v storitve in aplikacije. Spletne aplikacije. Oblak. Varnost. Blokovne verige. Satelitska navigacija.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati poglobljen pregled gradnikov, mehanizmov ter sodobnih konceptov delovanja omrežnih sistemov. Spoznavanje naprednih omrežnih protokolov ter storitev internetnih omrežnih sistemov. Spoznavanje novih povezovalnih načinov ter virtualizacije omrežnih in sistemskih virov. Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

  • opisati arhitekturo kompleksnih poslovnih omrežij in arhitekturo kompleksnih operaterskih omrežij,
  • konfigurirati poslovne omrežne naprave za zagotavljanje naprednih storitev in pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,
  • konfigurirati operaterske omrežne naprave za zagotavljanje naprednih storitev in pri tem uporabiti smiselne kombinacije tehnologij,
  • izbrati prave koncepte, arhitekture in funkcionalnosti za zagotavljanje storitev v naprednih poslovnih in operaterskih omrežjih,
  •  zasnovati arhitekturo operaterskih omrežij ter argumentirati odločitve.

Temeljni viri in literatura

  1. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  2. Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, ISBN 978-0-120-88588-6, 2007, Elsevier : M. Kaufmann Publishers.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
  4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed.,   ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411