Obratovanje elektroenergetskih omrežij med motnjami

Opis predmeta

Normalna in nenormalna stanja v elektroenergetskih sistemih (EES), tokovne in napetostne preobremenitve v EES, pomen poznavanja tokovnih in napetostnih obremenitev, določitev kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s teorijo simetričnih komponent, poenostavljen izračun z metodo reduciranih padcev napetosti ter določitev značilnih kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin, ozemljevanje nevtralne točke EES, vpliv ozemljevanja na zemeljskostične razmere in stikalne prenapetosti v omrežju, osnovni principi izklapljanja kratkostičnih tokov, osnove dinamike električnih veličin ob nastopu okvare, osnove dimenzioniranja elementov EES na podlagi kratkostičnih obremenitev.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Obratovanje elektroenergetskih omrežij med motnjami je podati poznavanje fizikalnega ozadja nastanka napetostnih in predvsem tokovnih obremenitev v elektroenergetskem sistemu (EES) ob nastopu motenj (kratkostičnih, zemeljskostičnih napak v sistemu). Študent se seznani s posledicami motenj v EES, njihovim vplivom na obratovanje EES in pomenom poznavanja kratkostičnih veličin za dimenzioniranje elementov EES in razvoj omrežja. Spozna tudi način izračuna kratkostičnih veličin po standardih in poenostavljeno metodo izračuna, ki omogoča hitro oceno kratkostičnih veličin. Seznani se z vplivom ozemljitve EES na posledice motenj in osnovnimi principi za izločitev okvarjenih delov EES. Na koncu spozna osnove dimenzioniranja naprav, katerega podlaga so tokovne obremenitve.

Pridobljeno znanje je podlaga za načrtovanje elementov EES, segmentov EES ter razumevanje in koordinacijo zaščitnih sistemov v EES.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • poznati posledice nastopa motenj v elektroenergetskih omrežjih (EEO),
  • izračunati parametre kratkostičnih in zemeljskostičnih okvarnih veličin oz. za ta namen uporabiti ustrezna računalniška orodja ,
  • poznati načine za omejevanje kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov,
  • uporabljati pridobljeno znanje o tokovnih obremenitvah za dimenzioniranje  elementov EES.

Temeljni viri in literatura

1.         Roeper, Richard: Kratkostični tokovi v trifaznih omrežjih: časovni potek in izračun veličin, Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1987

2.         I. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005.

3.         Učbenik – (v pripravi-načrtovano za naslednje izvajanje predmeta).

4.         K. Heuck, K. D. Dettmann, D. Schulz: Elektrische EnergieversorgungVieweg-Teubner Verlag, 2010

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411