Osnove elektrotehnike II

Opis predmeta

Magnetno polje. Tokovni element. Amperov zakon magnetne sile. Gostota magnetnega pretoka in Biot – Savartov zakon. Magnetni pretok. Neizvornost magnetnega polja. Vrtinčnost časovno nespremenljivega magnetnega polja. Lorentzova sila. Gibanje delca v električnem in magnetnem polju. Navor in delo magnetne sile. Magnetni dipol. Magnetik in magnetno polje. Magnetizacija. Magnetna poljska jakost. Permeabilnost. Mejna pogoja magnetnega polja. Magnetna napetost in magnetni potencial. Magnetni viri, magnetni upori in magnetna vezja.

Faradayev zakon indukcije. Inducirana napetost, inducirana električna poljska jakost, vrtinčnost induciranega električnega polja, gibalna in transformatorska inducirana napetost. Magnetni sklep. Lastne in medsebojne induktivnosti. Tuljava in sklop tuljav. Energija magnetnega polja. Gibalni procesi v magnetnem polju. Elektromagneti. Vrtinčnost časovno spremenljivega magnetnega polja.

Električna vezja spremenljivih tokov in napetosti. Prehodni pojavi v električnih vezjih. Harmonična električna vezja. Kompleksni račun: kazalci, impedanca, admitanca in kompleksna moč. Resonanca. Harmonična električna vezja. Analiza vezij in teoremi. Transformator. Trifazni sistem in vezave bremen. Vrtilno magnetno polje.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznati in uporabljati zakone magnetnega in induciranega električnega polja ter električnih vezij spremenljivih tokov in napetosti. Snov predmeta je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje (praktikum), izvajanje priprav in domačih nalog, učenje z uporabo videa in spletnih gradiv. Predavanja celotnega predmeta so v video obliki študentom dostopna preko spleta.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

– definirati osnovne količine, enote in konstante s področja elektrotehnike, predstaviti njihov pomen,

– pojasniti zveze med količinami, izvesti analitične izračune in interpretirati rezultate,

– proučiti in razumeti navodila za eksperimente s področja elektrotehnike, narediti laboratorijske eksperimente in pojasniti rezultate.

Temeljni viri in literatura

Humar I., Bulić E., Sinigoj A. R.: Osnove elektrotehnike II. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018.

Sinigoj A. R., Humar I.: Video Osnove elektrotehnike II. Ljubljana, 2012.

Humar I.: Fundamentals of electrical engineering through computationally supported laboratory experiments. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018.

Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.

Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 2, 3, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.

Humar I., Bulić E., Križaj D., Sinigoj A. R.: OE II – LAB, Laboratorijske vaje. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2020.

Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.

Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Građevanska knjiga, Beograd, 1986.

Halliday D, Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics, John Wiley, 1997.

Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.

Albach M.:Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Pearson Studium, Muenchen, 2005.

Notaroš B. M.: Electromagnetics, Pearson, 2010.

spletna učilnica e.fe.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411