Osnove elektrotehnike II

Opis predmeta

Magnetno polje. Tokovni element. Amperov zakon magnetne sile. Gostota magnetnega pretoka in Biot – Savartov zakon. Magnetni pretok. Neizvornost magnetnega polja. Vrtinčnost časovno nespremenljivega magnetnega polja. Lorentzova sila. Gibanje delca v električnem in magnetnem polju. Navor in delo magnetne sile. Magnetni dipol. Magnetik in magnetno polje. Magnetizacija. Magnetna poljska jakost. Permeabilnost. Mejna pogoja magnetnega polja. Magnetna napetost in magnetni potencial. Magnetni viri, magnetni upori in magnetna vezja.

Faradayev zakon indukcije. Inducirana napetost, inducirana električna poljska jakost, vrtinčnost induciranega električnega polja, gibalna in transformatorska inducirana napetost. Magnetni sklep. Lastne in medsebojne induktivnosti. Tuljava in sklop tuljav. Energija magnetnega polja. Gibalni procesi v magnetnem polju. Elektromagneti. Vrtinčnost časovno spremenljivega magnetnega polja.

Električna vezja spremenljivih tokov in napetosti. Prehodni pojavi v električnih vezjih. Harmonična električna vezja. Kompleksni račun: kazalci, impedanca, admitanca in kompleksna moč. Resonanca. Harmonična električna vezja. Analiza vezij in teoremi. Transformator. Trifazni sistem in vezave bremen. Vrtilno magnetno polje.

Cilji in kompetence

Spoznati in uporabljati zakone magnetnega in induciranega električnega polja ter električnih vezij spremenljivih tokov in napetosti. Snov predmeta je osnova za spremljanje strokovnih predmetov v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje (praktikum), izvajanje priprav in domačih nalog, učenje z uporabo videa in spletnih gradiv. Predavanja celotnega predmeta so v video obliki študentom dostopna preko spleta.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

– definirati osnovne količine, enote in konstante s področja elektrotehnike, predstaviti njihov pomen,

– pojasniti zveze med količinami, izvesti analitične izračune in interpretirati rezultate,

– proučiti in razumeti navodila za eksperimente s področja elektrotehnike, narediti laboratorijske eksperimente in pojasniti rezultate.

Reference nosilca

  1. ADAMIČ, Michel, DRVARIČ TALIAN, Sara, SINIGOJ, Anton R., HUMAR, Iztok, MOŠKON, Jože, GABERŠČEK, Miran. A transmission line model of electrochemical cell's impedance : case study on a Li-S system. Journal of the Electrochemical Society. [Online ed.]. 2019, vol. 166, iss. 3, str. a5045-a5053.
  2. HUMAR, Iztok, GE, Xiaohu, XIANG, Lin, JO, Minho, CHEN, Min, ZHANG, Jing. Rethinking energy efficiency models of cellular networks with embodied energy. IEEE network, 2011, vol. 25, no. 2, str. 40-49.
  3. HUMAR, Iztok, SINIGOJ, Anton R., BEŠTER, Janez, HAGLER, Marion O. Integrated component web-based interactive learning systems for engineering. IEEE transactions on education, Nov. 2005, vol. 48, no. 4, str. 664-675, ilustr.
  4. BURNIK, Urban, KRIŽAJ, Dejan, TOPČAGIĆ, Zumret, MEŽA, Marko. Measuring impedance using an open-source instrumentation platform. International journal of electrical engineering education. Apr. 2018, vol. 55, no. 2, str. 168-185.
  5. BURNIK, Urban, MEŽA, Marko. Open-source impedance measurement instrument development project enhances engineering students' technical and organizational skills. International journal of engineering education. 2017, vol. 33, no. 6 (a), str. 1751-1762.
  6. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access. 2017, vol. 5, str. 27043-27060.

 

Temeljni viri in literatura

Humar I., Bulić E., Sinigoj A. R.: Osnove elektrotehnike II. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018.

Sinigoj A. R., Humar I.: Video Osnove elektrotehnike II. Ljubljana, 2012.

Humar I.: Fundamentals of electrical engineering through computationally supported laboratory experiments. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018.

Sinigoj A. R.: Osnove elektromagnetike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1994.

Sinigoj A. R.: Elektrotehnika 2, 3, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006.

Humar I., Bulić E., Križaj D., Sinigoj A. R.: OE II – LAB, Laboratorijske vaje. Založba FE in FRI, Ljubljana, 2020.

Duffin W. J.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, London, 1990.

Popović D. B.: Osnovi elektrotehnike 1 in 2, Građevanska knjiga, Beograd, 1986.

Halliday D, Resnick R., Walker J., Fundamentals of Physics, John Wiley, 1997.

Purcell E. M.: Electricity and magnetism, McGraw-Hill, New York, 1965.

Albach M.:Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Pearson Studium, Muenchen, 2005.

Notaroš B. M.: Electromagnetics, Pearson, 2010.

spletna učilnica e.fe.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411