Programiranje 1

Opis predmeta

predavanja:

 1. Pregled programskih jezikov s poudarkom na sodobnih programskih jezikih 3. generacije
 2. Primer preprostega programa, postopek priprave programa, prevajanje in izvajanje
 3. Osnovni podatkovni tipi
  • Predstavitev celih in realnih števil, znakov ter logičnih vrednosti
  • Deklaracije konstant in spremenljivk
 4. Stavki
  • Prireditveni stavek, pisanje izrazov, operatorji in njihova prioriteta
  • Izbirni stavki
  • Ponavljalni stavki
 5. Metode
  • Vloga in vrste metod
  • Formalni in dejanski parametri
  • Rekurzija
 6. Razredi in objekti
  • Spremenljivke in metode objekta
  • Konstruktorji, večkratno definiranje konstruktorjev
  • Dostopna določila
  • Vnaprej deklarirani razredi
 7. Tabele
  • Enodimenzionalne in večdimenzionalne tabele
  • Tabele objektov
 8. Nizi
 9. Dedovanje
  • Redefinicija metod
  • Konstruktorji v podrazredih
  • Dinamično povezovanje podprogramov
  • Abstraktni razredi in abstraktne metode
  • Razred Object
  • Vmesnik (interface)
 10. Grafične knjižnice, komponente grafičnega uporabniškega vmesnika
 11. Dogodkovno vodeno programiranje

vaje:

Na vajah študenti rešujejo praktične probleme, s katerimi utrjujejo snov, ki so jo obravnavali na predavanjih. Poudarek je na samostojnem delu ob pomoči asistentov.

domače naloge:

Študenti dobijo seznam nalog (programov), ki jih morajo izdelati doma in zagovarjati na vajah v vnaprej predpisanih rokih. S tem jih  vzpodbujamo k sprotnemu študiju in samostojnemu delu. Študent, ki nima pozitivno ocenjenih domačih nalog, ne more pristopiti k izpitu.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov 3. generacije in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalniških programov.

Predvidene kompetence:

 • razvoj sposobnosti za kritično, analitično in sintetično razmišljanje,
 • sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov na področju računalništva in informatike,
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri samostojnem delu za reševanje tehničnih in znanstvenih problemov na področju računalništva in informatike; sposobnost nadgradnje pridobljenega znanja,
 • temeljna znanja na področju računalništva in informatike, ki vključujejo temeljna teoretična znanja, praktična znanja in znanja, ki so bistvena za področje računalništva in informatike,
 • temeljna znanja na področju računalništva in informatike, ki so pomembna za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov);
 • Laboratorijske vaje (refleksija izkušenj, praktično reševanje več tipičnih problemov na računalniku, predstavitev in zagovor programskih rešitev, diskusija, sporočanje povratne informacije);
 • Domače naloge (samostojna izdelava računalniških programov)
 • Individualne konsultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj)

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent zmožen:

 • razumeti postopek priprave, prevajanja in izvajanja računalniškega programa
 • razumeti in uporabljati osnovne programske konstrukte in podatkovne strukture
 • razumeti koncepte objektno usmerjenega programiranja (vključno z dedovanjem)
 • razumeti in uporabljati osnovne algoritme za reševanje tipičnih programerskih problemov
 • izkazati poznavanje osnov računalniške grafike in osnovnih komponent grafičnega uporabniškega vmesnika
 • izkazati poznavanje osnov dogodkovno vodenega programiranja
 • pisati enostavne računalniške programe v splošno namenskem jeziku tretje generacije

Temeljni viri in literatura

 1. V. Mahnič, L. Fürst, I. Rožanc: Java skozi primere, Bi-TIM, 2008.
 2. J. Farrell: Java Programming, Seventh Edition, Course Technology, Cengage Learning, 2014.

Dodatna literatura:

 1. I. Horton: Beginning Java, Java 7 Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2011
 2. Uroš Mesojedec, Borut Fabjan: Java 2: Temelji programiranja, Pasadena, 2004.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411