Športna vzgoja

Opis predmeta

Vsebina predmeta:

Predmet ŠV vključuje naslednje vsebine:

 • Splošno-teoretični del vsebuje predavanja, ki so skupna vsem športnim programom in se izvajajo skupno za vse študente (osnove delovanja človekovega telesa, njegovega gibalnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema, psihomotorične in funkcionalne sposobnosti, športno-gibalna aktivnost kot preventivna in kurativna dejavnost za ohranjanje in utrjevanje zdravja, osnove zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže ter drugih medicinskih vidikov športa, metode preverjanja in ugotavljanja stanja psihomotoričnih in funkcionalnih sposobnosti). Študentje bodo  iz splošnih teoretičnih vsebin izdelali kratko seminarsko nalogo (cca. 3 – 4 strani).
 • Specialno-teoretični del je vezan na izbrano športno panogo (posebnosti  športne panoge in  njen vpliv na človeka, tehnika, taktika in pravila, osnove telesne in tehnično taktične priprave) in se izvaja skozi praktične vaje.
 • Praktične vaje: študentje izbirajo med ponujenimi športnimi panogami (košarka, nogomet, odbojka, plavanje, fitnes, aktivnosti v naravi) v okviru ponujenih dveh modulov.

Prvi modul: Izobraževalni program

Vsebine izobraževalnega programa športa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsega programe učenja in izpopolnjevanja v izbranih športnih panogah (ob zahtevanih dopolnilih je lahko program izpopolnjevanja primeren tudi za usposabljanje za strokovno delo v športu), ki se izvaja kontinuirano preko obeh semestrov ali v zgoščenih oblikah.

Drugi modul (lahko le kot dopolnilo prvemu modulu): Tekmovalni program

Tekmovalni program obsega vsa fakultetna, univerzitetna, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade) v izbranih športnih panogah in je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz. V ta program se vključujejo predhodno selekcionirani študenti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na Univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

.

Metode poučevanja in učenja

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • predavanja v okviru vaj,
 • vaje,
 • skupinske in individualne konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje naj bi prepoznali  temeljne pojme in teorije delovanja človekovega gibalnega, srčnožilnega in dihalnega sistema ter njegovih patologij.

Oblikovali  razumski in čustvene odnos do telesnega napora.

Preizkusili v praksi teorijo aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa.

Preizkusili  zdravo prehranjevanja in regulacije telesne teže.

Uporabili  znanje v izbrani športni panogi.

Osvajali vsebino športa kot temelje, ki omogočajo kvaliteto življenja.

Uporaba: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.

Refleksija: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in družini.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet

Temeljni viri in literatura

Temeljni študijski viri:

 • Splošna literatura za tiste segmente, ki so skupne vsem programom (vedenja o vplivu športne aktivnosti na zdrav način življenja in vzdrževanja psihofizičnega ravnovesja ter ohranjanja delovnih sposobnosti).

Obvezna literatura:

 1. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.
 2. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (1997). Prehrana – vir zdravja (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 315 str.
 3. Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje (izbrana poglavja). Ljubljana: Domus, 238 str.

Priporočljiva literatura:

 1. Thomas R. Beachle, Roger W. Earle ( copyright 2000, 1994 by the National Strenght and Conditioning Association) Essentials of  strenght training and conditioning
 2.  Berčič, H. et al. (2001). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 210 str.
 3. Brtavničar  -Lasan, M., (1996) Fiziologija športa harmonija med delovanjem in mirovanjem, Ljubljana, Univerza v Ljubljani , Fakulteta za šport, 208 str.
 4. CINDI Slovenija (2002). Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano (mednarodna konferenca – Radenci). Ljubljana: CINDI Slovenija, 177 str.
 5. Dervišević, E., Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 177 str.
 6. Francis, P. R. (1996). Real exercise for real people : Finding your optimum level of physical activity for a life time of healty living. Rocklin: Prima Pub,178 str.
 7. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2000). Gibanje za zdravje (svetovni dan zdravja). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 85 str.
 8. Nancy Clark, Sportska prehrana; Izvori energije za vaš aktivan način življenja ( 2000 ). (prevod knjige Marija Paulus ) – Zagreb: Gopal 2000.
 9. Pistotnik B. (2011). Osnovna gibanja v športu – Osnove gibalne izobrazbe. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, fakulteta za šport, 163 str.
 10. Pokorn, D. (1988). Gorivo za zmagovalce – prehrana športnika in rekreativca. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 153 str. Russell, R. V. (1982). Planning programs in recreation. St. Louis, Toronto, London: The C. V. Mosby Company, 352 str.
 11. Sharkey, B., J. (1997). Fitness and health (4th ed.). Champaign, Windsor, Leeds, Lower Mitcham, Auckland: Human Kinetics, 417 str.
 12. Ušaj, A. (1997). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 299 str.

Specifična literatura glede na izbrane programe po posameznih športnih panogah oziroma druge programe.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411