Telekomunikacijski protokoli

Opis predmeta

Protokol, protokolni osebki, sintaksa in semantika protokolnih sporočil. Protokolni sklad (principi, model OSI, protokolni sklad TCP/IP, komunikacijske ravnine). Povezavnost in pripadajoče signalizacija. Zanesljivost prenosa, zaznava in odprava napak. Osnove krmiljenja pretoka in zamašitev. Porazdeljenost in decentraliziranost sistemov. Zapisovanje podatkov in podatkovnih struktur ter tvorba sporočil. 

Postopki načrtovanja razvoja programske opreme. Standardizacija komunikacijskih sistemov in protokolov. 

Zgledi protokolov in podrobnejša obravnava izbranih aplikacijskih protokolov v Internetu. Spletni protokoli in API-ji. 

Osnove tehnologije blokovnih verig. 

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zagotoviti poznavanje in razumevanje principov in metod prenosa sporočil skozi telekomunikacijski sistem, osnove telekomunikacijskih storitev in protokolov ter protokolnih skladov. Sposobnost razumevanja specifikacije protokolov. Poznavanje nekaterih metod razvoja. Seznanjanje z orodji za načrtovanje in razvoj sistemov IKT.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Projektno delo. Vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– navesti in opisati temeljna načela delovanje komunikacijskih protokolov,

– razlikovati med sintakso in semantiko protokolnih sporočil in razlike pojasniti na primerih HTTP REST,

– poiskati zglede in s primeri konkretnih protokolov pojasniti temeljna načela komunikacijskih protokolov,

– ovrednotiti različne dejanske komunikacijske protokole z vidika zanesljivosti izmenjave sporočil,

– zasnovati enostaven psevdo protokol za izmenjavo sporočil z mehanizmi za zaznavo in odpravo napak in kontrolo toka podatkov,

– zasnovati in izdelati zaledni sistem in vmesnike enostavne spletne aplikacije, 

– izbrati in uporabiti orodja in storitve za načrtovanje in razvoj.

Temeljni viri in literatura

  1. Sharp, R., Principles of Protocol Design, Springer, 2008
  2. Stallings, W.: Data and computer communications, 9th ed., ISBN 978-0-13-139205-2, 2011, Prentice Hall.
  3. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The Protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
  4. D. Hercog, Communication Protocols: Principles, Methods and Specifications. Springer International Publishing, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50405-2.
  5. Pustišek, M., Živić, N., Kos, A., Blockchain: technology and applications for Industry 4.0, smart energy, and smart cities. Berlin: De Gruyter, 2021.
  6. Javno dostopna priporočila in standardi, npr./Publicly accessible recommendations and standards, e.g.: https://www.w3.org/standards/, http://standards.ieee.org/, https://www.ietf.org/rfc.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411