Trajnostna oskrba z električno energijo

Opis predmeta

Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko o vlogi, najosnovnejših principih proizvodnje ter družbenoekonomskih in tehničnih vidikih porabe in zadovoljevanja potreb po električni energiji.

V okviru tega bodo pridobili osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. Pri tem bodo poudarjeni najosnovnejši principi obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in zahteve EES z vidika okoljevarstva, razvoja novih tehnologij, vpliva različnih konceptov proizvodnje električne energije na okolje (konvencionalnih, obnovljivih) in družbenoekonomskega vpliva na razvoj oskrbe z električno energijo.

Pridobili bodo informacije o osnovnih zakonitostih pretvorbe energije, o vlogi in osnovnih značilnostih elektroenergetskih sistemov pri oskrbi z električno energijo.

Predstavljeni jim bodo pojmi, ki narekujejo razvoj elektroenergetskih sistemov: trajnostni viri, nizkoogljične tehnologije, učinkovita raba električne energije, kakovost električne energije in pametna omrežja.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko o pojmu potreb po električni energiji in izkoriščanju virov pri njenem pridobivanju. Pridobili bodo osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. V okviru aktualne problematike predmet izpostavlja okoljevarstvene vidike, vpliv in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije (veter, voda, sonce, biomasa itn.) in učinkovito rabo energije.

Kot bistveno pa izpostavljamo pridobitev osnovnih informacij o relaciji med pavšalnimi ocenami in nedomišljenimi koncepti ter tehnično in fizikalno uresničljivimi koncepti s področja oskrbe z električno energijo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Slušatelj bo razumel načine in metode pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo s konvencionalno tehnologijo oz. alternativnimi tehnologijami.

Spoznal bo osnovne fizikalno-tehnične principe pretvorbe v električno energijo, njenega prenosa in izrabe. Poznal bo osnovne pogoje za izvedbo energetskih pretvorb v električno energijo, izkoristke teh pretvorb, njihove osnovne ekonomske kazalce in okoljske omejitve. Kot nujen pogoj za razumevanje oskrbe z električno energijo bo spoznal osnovne obratovalne značilnosti virov električne energije, pogoje obratovanja EES in porabnikov električne energije.

Uporaba

Pridobljeno znanje predstavlja osnovo za vrednotenje energetskih konceptov in osnovo za reševanje problematike umeščanja energetskih virov v prostor. Poznavanje obratovalnih lastnosti in omejitev klasičnih virov električne energije je tudi temelj za načrtovanje nacionalnega sistema za oskrbo z električno energijo.

Prenosljive spretnosti

Pridobljena znanja predstavljajo osnovo za sprejemanje odločitev v zvezi z načrtovanjem in projektiranjem elektroenergetskih objektov ter njihovim umeščanjem v prostor. Nadalje so potrebna za kompetentno ekonomsko ovrednotenje posameznih rešitev na nivoju oskrbe z električno energijo.

Temeljni viri in literatura

  1. Encyclopedia of Energy, 2004 Elsevier Inc.
  2. Standard Handbook for Electrical Engineers, The McGraw-Hill, 2006
  3. M. Čepin, Assessment of power system reliability. London: Springer, 2011
  4. B. Orel: Energetski pretvorniki I, Založba FER, Ljubljana 1992
  5. B. Orel: Energetski pretvorniki II, Založba FER, Ljubljana 1993
  6. J. Voršič:Pretvarjanje v električno energijo Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1996,
  7. Ian Plimer: Heaven and Earth, Taylor Trade Publishing, 2009

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411