Uvod v komunikacijsko elektroniko

Opis predmeta

Linearna vezja in signali: linearen sistem, vrste signalov, karakteristike signalov, predstavitev signalov, komponiranje signalov. Električna vezja s koncentriranimi elementi: lastnosti, teoremi, energija, moč. Analiza linearnih vezji in sistemov. Osnove polprevodnikov: osnovni gradniki v bipolarnih in CMOS vezji. Analogna elektronska vezja, gradniki analognih komunikacijskih vezji. Digitalna elektronska vezja: gradniki digitalnih komunikacijskih vezji. Integriteta signalov. Osnove AD in DA pretvornikov. Vloga in pomen standardov komunikacijskih in multimedijskih vezji in sistemov.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje osnov delovanja elektronskih vezij v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih s stališča zajema prenosa in obdelave signala in osnovnih pristopov k analizi analognih in digitalnih sistemov. Razumevanje funkcionalnosti in poznavanje izbranih analognih in digitalnih elektronskih vezij. Poznavanje sodobnih tehnologij in standardov,  razumevanje specifikacij in izbira ustreznih rešitev na trgu. Predmet podaja osnovo za razumevanje fizičnega nivoja komunikacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

 • Uporabiti teoreme iz teorije vezji
 • Načrtovati linearna vezja
 • Analizirati linearna in nelinearna vezja s koncentriranimi elementi
 • Sintetizirati linearno vezje s iz sistemskih zahtev
 • Načrtovati preprosta nelinearna vezja v bipolarni in CMOS tehnologiji
 • Načrtovati preprosta digitalna vezja v CMOS tehnologiji
 • Simulirati module preprostih analognih in digitalnih telekomunikacijskih vezji in vrednotiti rezultate simulacij  
 • Načrtovati preprosta analogna vezja z uporabo operacijskih ojačevalnikov
 • Razumeti pomen integritete signalov
 • Uporabiti A/D in D/A pretvornike v telekomunikacijskih vezjih

Temeljni viri in literatura

 1. T. L. Floyd, Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall, 2003.
 2. T. E. Price, Analog electronics, Prentice Hall, 1997
 3. J. Wakerly, Digital electronics, Wiley, 2001.
 4. J. Mlakar, Linearna vezja in signali, Založba FE in FRI, 2002.
 5. Kopije prosojnic predavanj http://lniv.fe.uni-lj.si/courses/uke/Predavanja_UKE22_23.pdf

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411